Milieuhinder

Wat is milieuhinder en hoe kan je dit melden?

Wat valt er onder milieuhinder?

  • Geluids- en geurhinder
  • Rook- en stofhinder
  • Lichthinder
  • Opslag van afval
  • Asbest
  • Water- en bodemverontreiniging

Ook het niet hebben of niet naleven van de melding of vergunning (voor bedrijven klasse 2 en 3) volgens de Vlaamse milieuwetgeving valt onder milieuhinder.

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu is bevoegd voor de handhaving van de milieureglementering die van toepassing is op de bedrijven klasse 2 en 3, en de niet-ingedeelde activiteiten en bedrijven.

Milieuklachten in het Gentse havengebied (stof-, geluids- of geurhinder en luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door de haven- en industriële activiteiten) kan je melden via het milieuklachtenmeldpunt.

Milieuklachten betreffende bedrijfsactiviteiten klasse 1 (meest milieuhinderlijk) worden behandeld door de afdeling handhaving van de Vlaamse Overheid

Hoe kan je milieuhinder melden?

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend kan je contact opnemen met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie.