Volksraadpleging

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de kiezers hun mening geven over een gemeentelijke aangelegenheid.

Wat?

De gemeenteraad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Gemeentedecreet.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

Wie?

Wie een verzoek wil indienen of wenst deel te nemen aan een volksraadpleging moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. In het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
  2. De volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
  3. Niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Om een verzoek tot volksraadpleging in te dienen moeten deze drie voorwaarden vervuld zijn op de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend.

Om deel te nemen aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden vermeld in 2 en 3 vervuld zijn op de dag van de raadpleging en de voorwaarde vermeld in 1 moet vervuld zijn op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten.

Hoe?

  • De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht.
  • Elke deelnemer heeft recht op één stem.
  • De stemming is geheim.
  • De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden.
  • De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. Zij die zich voor 13 uur in het stemlokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.
  • De deelnemers aan de volksraadpleging ontvangen een oproepingsbrief. Er kan ook bij volmacht worden gestemd.

De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend.

Wat meebrengen?

De deelnemers brengen hun identiteitskaart en oproepingsbrief mee en eventueel de formulieren specifiek voor het stemmen bij volmacht.