Wilsverklaring tot euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een schriftelijke wilsverklaring tot euthanasie laten registreren.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zijn wil over het levenseinde en zijn eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval hij niet meer in staat is om zijn wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma. De strikte voorwaarden zijn vastgelegd op 28 mei 2002 in de Wet betreffende de euthanasie.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen dienen de wilsverklaring mee te ondertekenen.

Sinds 2 april 2020 is een wilsverklaring tot euthanasie onbeperkt geldig.

Deze nieuwe regel is echter alleen van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020.

Heb je een wilsverklaring opgesteld vóór deze datum dan is deze geldig voor 5 jaar. Je zal je wilsverklaring dus nog een laatste keer moeten herbevestigen vóór het eind van die vijf jaar.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is;
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is;
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is;
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk;
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie;
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht;
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Benodigdheden

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.
 • Kopie identiteitskaarten van de getuigen.

Bij een vernieuwing van een euthanasieaanvraag kunt u geen fotokopie van de vorige aanvraag gebruiken. U zorgt voor een nieuw en origineel formulier.

Procedure

De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst Burgerzaken in de databank van de FAO Volksgezondheid. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken . De indiener moet hier wel zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring.

U kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst Burgerzaken of in uw dienstencentrum.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.