Hoe geeft men een volmacht voor de verkiezingen?

Wie op zondag 14 oktober niet kan gaan stemmen door ziekte, werk of omdat hij/zij in het buitenland zit, kan iemand een volmacht geven.

Deze week zijn de oproepingsbrieven in alle Gentse bussen gevallen. Wie op zondag 14 oktober 2018 niet kan gaan stemmen door ziekte, werk of omdat hij/zij in het buitenland zit, kan iemand een volmacht geven om in zijn of haar plaats te stemmen.

Om welke redenen kan je een volmacht geven?

- Kiezers die wegens ziekte of handicap niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan of er naartoe gevoerd te worden.

- Die door beroeps- of dienstredenen niet kunnen deelnemen (binnenland of buitenland).

- Studenten die door hun studies onmogelijk naar het stemhokje kunnen.

- Schippers, marktkramers of kermisreizigers.

- Kiezers die op 14 oktober ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over hun vrijheid beschikken.

- Die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden.

- Kiezers die, om andere reden dan voor het werk, tijdelijk in het buitenland verblijven (kiezers die in het binnenland op reis zijn, kunnen geen volmacht geven).

Hoe geef je een volmacht?

Kiezers hebben twee documenten nodig om een volmacht te geven: een attest dat de specifieke reden bewijst waarom ze niet zelf kunnen stemmen (bijvoorbeeld een doktersbriefje of attest van de werkgever) en het volmachtformulier.

Het volmachtformulier is tot op de dag van de verkiezingen te downloaden via de website van de Stad Gent of af te halen bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen (AC Zuid, 1ste verdieping, lokaal 113).

Indien men op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen omdat men om privé-redenen tijdelijk in het buitenland verblijft, dient men bijkomend en uiterlijk op 13 oktober 2018 een attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland af te halen bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen (AC Zuid, 1ste verdieping, lokaal 113). Dit attest kan men bekomen na het voorleggen van bewijsstukken (hotelvouchers, vliegtickets, enz.) of een verklaring op erewoord.

Wat doet de gemachtigde?

Hij ondertekent eveneens het volmachtformulier. En brengt op de dag van de verkiezingen zijn eigen identiteitskaart mee, de eigen oproepingsbrief (om te bewijzen dat men stemgerechtigd is), de oproepingsbrief van de volmachtgever, het volmachtformulier (ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde), het vereiste attest dat bewijst dat de volmachtgever in de onmogelijkheid verkeert zelf te stemmen (door ziekte, beroepsactiviteit, verblijf buitenland,...).