Tenlasteneming

Wie gemachtigd is, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan met een niet-Belg voor een kort verblijf in België.

Inhoud

Waar gaat het over?

Derdelanders (= personen zonder nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte) die België willen binnenkomen voor een kort verblijf van maximaal 3 maanden, moeten aan de grens in principe bewijzen dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst.

Beschikken zij niet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen, dan kan een Belg of een niet-Belg die een permanent verblijfsstatuut heeft in België een verbintenis tot tenlasteneming (borgstelling) aangaan met de niet-Belg die een kort verblijf wenst in België. Het heeft de voorkeur van de Dienst Vreemdelingenzaken.

   

  Wat zijn de voorwaarden?

  Voor wie?

  De verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf (= bijlage 3bis) kan aangegaan worden voor niet-Belgen

  • die derdelander zijn, ongeacht of ze al dan niet visumplichtig zijn.
  • die een kort verblijf van maximaal 90 dagen willen omwille van toerisme, familiebezoek, medische behandeling, ….
  • die geen bewijs kunnen leveren van voldoende persoonlijke bestaansmiddelen om de reis en/of verblijf te bekostigen. Bestaansmiddelen kunnen op verschillende manieren bewezen worden (cash geld of credit card op zak hebben, bewijs van studiebeurs in geval van studenten, arbeids-of beroepskaart bezitten in geval van arbeidsmigranten,...)

  Door wie? 

  Elke Belg of niet-Belg die toegelaten is tot een onbeperkt verblijf in België en beschikt over voldoende bestaansmiddelen kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan.
   

   Hoeveel kost het?

   Een verbintenis tot tenlasteneming is gratis.

   Wat heb ik nodig?

   De garant (persoon die zich borg stelt) moet voorleggen:

   • Bewijs van voldoende middelen van bestaan:
    De dienst Vreemdelingenzaken bekijkt geval per geval of de inkomsten van de garant toereikend zijn. Het moet gaan om een regelmatig inkomen dat verkregen wordt uit arbeid of toelages van de overheid (met uitsluiting van de financiële steun verstrekt door een OCMW) en er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, wijze van huisvesting, familieband, ...  Als bewijs moet de garant een kopie voorleggen van de 3 recentste loonfiches/pensioenfiches/recentste fiscale aanslagbrief voor zelfstandigen/bewijs van werkloosheidsuitkeringen/ ekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, … of elk document dat kan dienen om de bestaansmiddelen te beoordelen (gezinssamenstelling, inkomen van de echtgenoot in het geval van een huwelijk met gemeenschap van goederen op voorwaarde dat het bewijs van dit regime wordt geleverd, bewijs van de band van verwantschap met de ten laste genomen vreemdeling, …).
   • Bewijs van Belgische nationaliteit of verblijf van onbepaalde duur:
    Voor het bewijs van de Belgische nationaliteit volstaat een kopie van de Belgische identiteitskaart of een uittreksel nationaliteitsbewijs afgeleverd door het gemeentebestuur.
    Niet-Belgen kunnen een kopie van hun verblijfskaart overmaken.

   Welke stappen zijn er?

   Een verbintenis tot tenlasteneming kun je aangaan door:

   1. Eerst het standaardformulier (= bijlage 3 bis - verbintenis tot tenlasteneming) in te vullen. Dit formulier (4 pagina’s) is te verkrijgen bij:
   2. Na het invullen van dat formulier moet je de handtekening van de garant op dat formulier laten wettigen bij Migratie  of via een van de vier grote dienstencentra.
    Opgelet! Dit is enkel mogelijk mits de garant in Gent in het bevolkings-of vreemdelingenregister ingeschreven is.
   3. Na deze wettiging kunnen zich twee situaties voordoen:
    1. De derdelander is visumplichtig én de visumaanvraag wordt ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post.
     • Na de wettiging krijgt de garant het formulier van tenlasteneming onmiddellijk terug mee.
     • De garant stuurt dit samen met volgende documenten naar de derdelander die naar België wil komen:
      • een kopie van zijn identiteits- of verblijfskaart (= type B, C, D, E, E+, F of F+) 
      • een bewijs van inkomen
      • een attest van gezinssamenstelling
      • eventueel een motivatiebrief (doel reis, bewijs terugkeer, verblijfsomstandigheden, ... 
     • De derdelander biedt zich met deze documenten aan bij de bevoegde Belgische consulaire of diplomatieke post voor de aanvraag van het visum kort verblijf. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum waarop de handtekening gewettigd werd
     • De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt de tenlasteneming, tenzij de bestaansmiddelen niet bewezen of ontoereikend zijn.
     • Als de aanvraag aanvaard of verworpen werd, moet de Belgische consulaire of diplomatieke post de derdelander op de hoogte brengen door hem de aanvraag terug te geven.
      In deze situatie kan de garant zich dus niet aanmelden bij het Loket Migratie om een antwoord op zijn aanvraag te verkrijgen.
    2. De derdelander is niet visumplichtig of wel visumplichtig maar de visumaanvraag wordt ingediend bij een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengen-lidstaat.
     • Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kun je weten welk Schengenconsulaat in welke staat België vertegenwoordigt.
     • Na de wettiging maakt het Loket Migratie of een dienstencentrum het formulier en de bijhorende documenten over aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
     • Daarna aanvaardt de Dienst Vreemdelingenzaken de tenlasteneming, tenzij de bestaansmiddelen ontoereikend of niet bewezen zijn.
     • Na aanvaarding stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken de tenlasteneming terug naar Burgerzaken - Migratie of het dienstencentrum.
     • Burgerzaken - Migratie of dienstencentrum nodigt de garant uit om de goedgekeurde verbintenis tot tenlasteneming af te halen. Het afhalen bij Burgerzaken - Migratie gebeurt op afspraak.
     • Als de aanvraag aanvaard wordt, moet de derdelander de Schengenruimte binnenkomen binnen zes maanden na de datum vanaf wanneer de afhaling van de aanvaarde aanvraag kon gebeuren.
     • De garant moet de tenlasteneming (met bewijzen van inkomsten, kopie identiteits- of verblijfskaart en een attest van gezinssamenstelling) zelf overmaken aan de derdelander vóór hij naar België komt.​

   Zijn er uitzonderingen?

   Indien de niet-Belg in het kader van academische, wetenschappelijke, socio-culturele, humanitaire of sportieve activiteiten uitgenodigd wordt door een instelling waarvan de activiteiten wettelijk erkend zijn en/of een zekere faam genieten en die hiervoor eventueel overheidssubsidies ontvangt, kan één persoon die optreedt in naam of in opdracht van deze instelling, een verbintenis tot tenlasteneming onderschrijven voor de betrokken niet-Belgen (maximaal15 personen).

   Gelijkaardige producten

   Wettigen van een handtekening