Verlenging verblijf - coronavirus | Extension of your stay - coronavirus

Hoe verleng je je verblijf in België in tijden van het coronavirus? How to extend your stay in times of the coronavirus?

In het Nederlands (for English see below)

Loopt je verblijf in België ten einde en kun je niet terug naar je land van herkomst of verblijf door de uitbraak van het coronavirus? 

Dien een verlengingsaanvraag van je verblijf in via loketmigratie@stad.gent of via je dienstencentrum (dcgentbrugge@stad.gent, dcwondelgem@stad.gent, dcnieuwgent@stad.gent of dcsintamandsberg@stad.gent).  

De documenten die je voorlegt zijn verschillend naargelang je situatie: 

1. Je vraagt na kort verblijf in België een eerste, tweede, derde, ... verlenging van je verblijf aan omwille van corona. 

Je legt volgende documenten voor:

 • Kopie paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina's)
 • Geldige reisziektekostenverzekering: geldig voor de duur van de gewenste verlenging met een minimumdekking van €30.000 en geldig voor het hele Schengengebied
 • Verblijfsadres in België
 • E-mailadres
 • Motivatiebrief waarin verwezen wordt naar het coronavirus en waarom een verlenging nodig is
 • Documenten die verhindering bevestigen (bv. recent annulatiebewijs retourvlucht)Kopie nieuw retourbiljet OF alle bewijzen die aantonen dat een terugkeer onmogelijk is (bv. sluiting luchthaven, sluiting grenzen, enz.). Deze bewijzen moeten opgesteld zijn door de autoriteiten of de ambassade van het herkomstland.

2. Je verblijfskaart A vervalt en je vraagt geen verlenging van deze kaart aan, maar je kan België nog niet verlaten. 

Je legt volgende documenten voor:

In het geval je normaal gezien NIET visumplichtig bent voor kort verblijf:

 • Kopie A-kaart
 • Kopie paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina's)
 • Verblijsadres in België
 • E-mailadres

OF

In het geval je normaal gezien wel visumplichtig bent voor kort verblijf:

 • Kopie A-kaart en eventueel covid-document
 • Kopie paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina's)
 • Een attest van de mutualiteit of een Europese ziekteverzekeringskaart of een geldige reisziektekostenverzekering die een minimumdekking heeft van €30.000 en geldig is voor het hele Schengrondgebied
 • E-mailadres
 • Verblijfsadres in België
 • Motivatiebrief waarin verwezen wordt naar het coronavirus en waarom een verlenging nodig is
 • Documenten die verhindering bevestigen (bv. recent annulatiebewijs retourvlucht)
 • Kopie nieuw retourbiljet OF alle bewijzen die aantonen dat een terugkeer onmogelijk is (bv. sluiting luchthaven, sluiting grenzen, enz.). Deze bewijzen moeten opgesteld zijn door de autoriteiten of de ambassade van het herkomstland

We houden je op de hoogte van de beslissing via e-mail.  

Heb je nog vragen? Je bent altijd welkom bij Infopunt Migratie van de Stad Gent.

In English

Is your stay in Belgium coming to an end and are you hindered to go back to your country of origin or residence because of the coronavirus outbreak? 

Submit your application via loketmigratie@stad.gent or your service center - dienstencentrum (dcgentbrugge@stad.gent, dcwondelgem@stad.gent, dcnieuwgent@stad.gent of dcsintamandsberg@stad.gent).  

The  documents you have to submit depend on your specific situation.  

1. You apply for a first, second, third, ... extension after your short stay in Belgium expires 

You have to submit the following documents:

 • Passport (data page + all used pages)
 • Proof of travel health insurance: valis for the period of the desired extension with a minimum coverage of €30000 and validity in all the Schengen countries.
 • Place of residence in Belgium
 • E-mail address
 • Motivation letter with reference to the coronavirus outbreak and why you need an extension
 • Documents that prove hindrance (f.e. cancellation return ticket)
 • Copy new return ticket OR proof that returning is impossible (f.e. closing airport or borders). This proof must be drawn up by the authorities or the embassy of the country of origin.

2. Your residence card type A expires and you don't or can't apply for an extension of this card. Leaving Belgium is not possible yet.

You have to submit the following documents.

In case you normally don't need a visa for a short stay:

 • Copy residence card type A
 • passport (data page + all used pages)
 • Place of residence in Belgium
 • E-mail address

OR

In case you normally do need a visa for short stay:

 • Copy residence card type A and possibly covid document
 • Passport (data page + all used pages)
 • A certificate of a Belgian public health insurance or a European health insurance card or a valid travel health insurance with a minimum coverage of €30000 and validity in all the Schengen countries
 • E-mail address
 • Place of residence in Belgium
 • Motivation letter with reference to the coronavirus outbreak and why you need an extension
 • Documents that prove hindrance (f.e. cancellation return ticket)
 • Copy new return ticket OR proof that returning is impossible (f.e. closing airport or borders). This proof must be drawn up by the authorities or the embassy of the country of origin. 

We will keep you updated by email.  

Should you have any further questions, please feel free to contact us via the information center Infopunt Migratie.