Tenlasteneming - borgstelling

Wie gemachtigd is, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan met een niet-Belg voor diens kort verblijf in België.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Niet-Belgen afkomstig uit niet-E.E.R.-landen* die een kort verblijf van maximum 3 maanden beogen, moeten het bewijs leveren dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken om hun kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken.

Indien dit bewijs niet geleverd wordt, kan een Belg of een niet-Belg, die gemachtigd of toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België, een verbintenis tot tenlasteneming (borgstelling) aangaan met de niet-Belg die een kort verblijf wenst in België.

* Welke landen behoren tot de EU en de EER?

 • E.U. = Europese Unie
 • E.E.R. = Economische Europese Unie (= E.U. + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Overzicht landen EU en EER

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

 • Bewijs van voldoende middelen van bestaan:
  De dienst Vreemdelingenzaken bekijkt geval per geval of de inkomsten van de garant (persoon die zich borg stelt) toereikend zijn. Het moet gaan om een regelmatig inkomen dat verkregen wordt uit arbeid of toelages van de overheid en er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, wijze van huisvesting, familieband, ...
  Als bewijs dient de garant een (gewone) kopie voor te leggen van: een loonfiche, een pensioenfiche, een bewijs van werkloosheidsuitkeringen, rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, ...
 • Bewijs van Belgische nationaliteit of verblijf van onbepaalde duur:
  Voor het bewijs van de Belgische nationaliteit volstaat een gewone kopie van de Belgische identiteitskaart of een uittreksel nationaliteitsbewijs afgeleverd door het gemeentebestuur.
  Niet-Belgen kunnen een kopie van hun verblijfskaart overmaken.

Uitzonderingen

Indien de niet-Belg in het kader van academische, wetenschappelijke, socio-culturele, humanitaire of sportieve activiteiten uitgenodigd wordt door een instelling waarvan de activiteiten wettelijk erkend zijn en/of een zekere faam genieten en die hiervoor eventueel overheidssubsidies ontvangt, kan één persoon die optreedt in naam of in opdracht van deze instelling, een verbintenis tot tenlasteneming onderschrijven voor de betrokken niet-Belgen (maximum 15 personen).

Procedure

Voor wie?

De tenlasteneming kan aangegaan worden voor niet-Belgen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de E.E.R., al dan niet visumplichtig.
Meer specifiek is de verbintenis tot tenlasteneming vooral bedoeld voor bovenvermelde niet-Belgen die naar België wensen te komen voor toeristische doeleinden of voor familiebezoek met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België en die zelf niet beschikken over voldoende bestaansmiddelen.

Door wie?

De verbintenis wordt ondertekend door één natuurlijke persoon, die alleen beschikt over voldoende bestaansmiddelen. Voor echtparen geldt het inkomen van de ondertekenaar tenzij de echtgenoten gehuwd zijn met stelsel van gemeenschap van goederen.
Privé-personen kunnen zich al naargelang hun inkomen borg stellen voor meerdere personen. Er dient evenwel voor elke niet-Belg een formulier van borgstelling opgesteld te worden.

Hoe?

Een verbintenis tot tenlasteneming wordt aangegaan door

 1. Het invullen van een standaardformulier (= bijlage 3bis - verbintenis tot tenlasteneming).
  Dit formulier (4 pagina’s) is te verkrijgen aan het onthaal van het Loket Migratie in het Administratief Centrum Zuid of in een dienstencentrum. Dit formulier vindt u op deze pagina, kunt u downloaden via deze link.
 2. Dit formulier moet worden voorgelegd aan het Loket Migratie of een dienstencentrum (zie punt 3). Het formulier moet vooraf zo volledig mogelijk ingevuld zijn. U kan voor het invullen van dat formulier bij het Loket Migratie of een dienstencentrum langsgaan.
 3. Na het invullen van dat formulier moet u de handtekening van de garant op dat formulier laten wettigen. Als het gaat om iemand die een visum zal aanvragen via een Belgische ambassade kan dit via Loket Migratie. Gaat het om een formulier dat moet worden opgestuurd naar Dienst Vreemdelingenzaken (Niet visumplichtigen of wel visumplichtig maar de visumaanvraag wordt ingediend bij een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengen-lidstaat) dan moet het formulier via het snelloket van het Loket Migratie (geen afspraak nodig maar geen snelloket op zaterdag) of via een dienstencentrum.
  Opgelet! Dit is enkel mogelijk mits de garant in Gent in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven is.
 4. Na deze wettiging kunnen zich twee situaties voordoen:
  • De derdelander is visumplichtig én de visumaanvraag wordt ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post.
   1. De garant krijgt het formulier van tenlastenneming onmiddellijk mee terug na de wettiging.
   2. De garant stuurt dit samen met een kopie van zijn identiteits- of verblijfskaart (= bewijs van Belgische nationaliteit of permanent verblijfsrecht) en een bewijs van zijn inkomen naar de derdelander die naar België wenst te komen.
   3. Deze biedt zich met deze documenten aan bij de bevoegde Belgische consulaire of diplomatieke post voor de aanvraag van het visum kort verblijf. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum waarop de handtekening gewettigd werd.
   4. De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt de tenlasteneming, tenzij de bestaansmiddelen niet bewezen of ontoereikend zijn.
   5. Als de aanvraag aanvaard of verworpen werd, moet de Belgische consulaire of diplomatieke post de derdelander op de hoogte brengen door hem de aanvraag terug te geven.
    In deze situatie kan de garant zich dus niet aanmelden bij het Loket Migratie om een antwoord op zijn aanvraag te bekomen.
  • De derdelander is niet visumplichtig, of wel visumplichtig maar de visumaanvraag wordt ingediend bij een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengen-lidstaat.
   Via onderstaande website van de FOD Buitenlandse Zaken kan u weten welk Schengenconsulaat in welke staat België vertegenwoordigt: www.diplomatie.belgium.be > Diensten > Naar Belgie komen > Visum voor Belgie
   1. Na de wettiging maakt het Loket Migratie of een dienstencentrum het formulier en de bijhorende documenten over aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
   2. Daarna aanvaardt de Dienst Vreemdelingenzaken de tenlasteneming, tenzij de bestaansmiddelen ontoereikend of niet bewezen zijn.
   3. Na die beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken nodigt het Loket Migratie of dienstencentrum de garant telefonisch uit om de goedgekeurde verbintenis tot tenlasteneming af te halen. Het afhalen op het Loket Migratie gebeurt zonder afspraak via het snelloket (maar geen snelloket op zaterdag).

Als de aanvraag aanvaard wordt, moet de derdelander de Schengenruimte binnenkomen binnen zes maanden na de datum vanaf wanneer de afhaling van de aanvaarde aanvraag kon gebeuren. De garant moet de tenlasteneming zelf overmaken aan de derdelander vóór hij naar België komt.

Opgelet! Een verbintenis tot tenlasteneming is alleen geldig mits een gewettigde handtekening en een goedkeuring ervan door Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Vul het downloadbare formulier in

Verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3 bis) PDF (252.38 KB)