Online indienen of op afspraak aan het loket?

Op deze pagina kom je meer te weten of je je dossier online kunt indienen dan wel of je een afspraak aan het loket moet maken.

Afhankelijk van je aanvraag kan je jouw dossier online indienen via het e-formulier / e-mail of maak je een afspraak aan het loket. 
 
Hieronder vind je per product informatie met de aanvraagmogelijkheden.
 

 • Studenten dienen hun dossier voor een eerste aanvraag of voor de verlenging in via het e-formulier voor studenten. Lees vooraf de infobrochure om na te gaan welk soort document je kan aanvragen en welke documenten je daarvoor nodig hebt: 

   o  Unieburgers

          o  Derdelanders
 
In het formulier geven we mee welke documenten je moet meesturen.
 

 • Expats kunnen hun dossier indienen bij het Loket Expats via e-mail. In deze infobrochure kan je nalezen wie als expat beschouwd wordt en welke documenten je moet doorsturen. 
   
 • Onderstaande categorieën dienen hun dossier in via het e-formulier diverse online aanvragen.  

          o    verlenging A-kaart op basis van gezinshereniging met een derdelander
                (art. 10 (bis))
          o    verlenging aankomstverklaring (kort verblijf voor derdelanders)
          o    verlenging verblijf onderzoekers met gastovereenkomsten of tewerkstelling met                      beroepskaart of vrijstelling.
          o    documenten in het kader van een socio-economisch onderzoek (= onderzoek                        of er nog voldaan is aan de verblijfsvoorwaarde in het kader van gezinshereniging)
          o    bijkomende documenten na opstart procedure als EU-burger of gezinslid en                            na ontvangst van de bijlage 19 of bijlage 19 ter
          o    aanvraag voor humanitaire regularisatie (procedure art. 9 bis)
          o    aanvraag B-kaart (= onbeperkt verblijfsrecht) voor erkende vluchtelingen                                en subsidiair beschermden
          o    aangifte definitief vertrek: meer informatie hierover vind je hier.
          o    documenten voor allerlei procedures die je wil laten nakijken                    ter controle.
 
In het formulier geven we mee welke documenten je moet meesturen.
 

 • Onderstaande aanvragen kan je per e-mail indienen via loketmigratie@stad.gent of via het e-mailadres van je dienstencentrum:
            o    Nieuwe aanvraag EU-werknemer. 
                  Let op: je dossier moet volledig zijn! Voor vragen welke documenten                    moeten ingediend worden, kan je terecht bij het Infopunt Migratie                    o    Inschrijving op basis van een D-visum.  
            o    Alle aanvragen voor duurzaam/onbeperkt verblijf (behalve                                    erkende vluchtelingen / subsidiair beschermden:

                zie e-formulier  diverse online aanvragen)
          o    De aanvraag tot verlenging van je A-kaart die moet goedgekeurd worden door de                  Dienst Vreemdelingenzaken.
                Let op: studenten en gezinsherenigers met een derdelander (art. 10(bis)) doen de                  aanvraag via het e-formulier (zie boven).
                Contacteer het Infopunt Migratie in geval van twijfel.