Infopunt voor Nieuwkomers Stad Gent
Infopunt voor Nieuwkomers

Wat doet Stad Gent voor vluchtelingen?

Van Taskforce Vluchtelingen tot Migratieforum.

In 2015 richtte Stad Gent de Taskforce Vluchtelingen op om een antwoord te bieden op de verhoogde instroom van vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak, Afghanistan en Somalië. Binnen de Taskforce werden de krachten gebundeld van alle betrokken stadsdiensten, het OCMW, partner- en middenveldorganisaties om zo met gecoördineerde en gedragen beslissingen de stedelijke uitdagingen op vlak van asiel en migratie aan te pakken.

Aangezien er niet enkel afstemming nodig is op vlak van asiel en vluchtelingen, werd ervoor gekozen de Taskforce Vluchtelingen te laten overgaan in een Migratieforum.
Tijdens dit forum gaan beleidsmakers rechtstreeks in gesprek met diensten, organisaties en vrijwilligers die mensen met een migratieachtergrond bijstaan. Op die manier wordt er samen beleid gemaakt.

'De vlucht vooruit: Taskforce Vluchtelingen Gent'

Lees de brochure en ontdek de inspirerende aanpak. PDF (1.94 MB)

Opvang

Het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) beschikt over 85 opvangplaatsen voor asielzoekers. Hiervan zijn er 16 voorzien voor niet-begeleide minderjarigen.
Tot 5 maart 2017 ving het privaat opvangcentrum Reno aan de Rigakaai (met een capaciteit van 250 opvangplaatsen) een jaar lang vluchtelingen op. Omwille van de dalende instroom van asielzoekers, besliste de federale regering om alle private opvanginitiatieven te sluiten. Ook SeSo vzw stopte in 2017 met de opvang van asielzoekers in Gent (een 30-tal opvangplaatsen).

Vrijwilligers en sensibilisering

De vluchtelingenstroom maakte heel wat spontane en solidaire reacties bij burgers los. Zo leidde de stroom aan hulpgoederen tot de oprichting van De Olijfboom. Deze doorgeefwinkel verdeelt nu aangeboden hulpgoederen, onder de vorm van starterspakketten, zowel aan vluchtelingen als aan kwetsbare Gentenaars.

Bovendien kent Gent een sterk middenveld, dat zich solidair inzet voor asielzoekers en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Het digitale platform Solidair Gent slaat de brug tussen deze organisaties en de geëngageerde burger.

Wonen

Als een asielzoeker als vluchteling erkend wordt of de status van subsidiaire beschermde krijgt, mag hij nog twee maanden in het opvanginitiatief verblijven. Dit is een bijzonder korte periode om een woning te vinden, zeker op de krappe en dure woningmarkt in Gent. Erkende vluchtelingen genieten ook geen voorrang bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

De Taskforce Wonen ging daarom actief op zoek naar oplossingen op korte en lange termijn. Zo bleek Hogeschool Gent bijvoorbeeld bereid om in een voormalig pand voor studentenhuisvesting op haar campus Vesalius 13 kamers ter beschikking te stellen voor erkende vluchtelingen in een precaire woonsituatie.

Als eigenaar-bewoner kun je via de formule 'tijdelijk wonen' ook je steentje bijdragen en tijdelijk een erkend vluchteling in huis nemen.

Onderwijs

Er zijn voldoende plaatsen in de verschillende onderwijsinstellingen om asielzoekers en erkende vluchtelingen school te laten lopen.

In Gent zijn er ook vijf OKAN-scholen: onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar hebben het recht om gedurende een volledig schooljaar Nederlands te leren en kunnen daarna doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Veel scholen nemen zelf initiatieven om het migratiethema bespreekbaar te maken, zoals het 'Infopunt voor nieuwkomers'.

De UGent zet actief in op de toeleiding van vluchtelingen naar het universitair onderwijs (o.a. door infodagen, gelijkschakeling van diploma's,...).

Taal en inburgering

De Stad Gent gaat in op de vraag van asielzoekers om vanaf de eerste dag in Gent les Nederlands te kunnen volgen.
Vanaf de vierde maand van hun asielprocedure kunnen asielzoekers een inburgeringstraject volgen. Ook hier zetten de Stad Gent en IN-Gent vzw actief op in.

Gezondheid

De methodiek Mind-Spring biedt vluchtelingen en andere personen met een migratieachtergrond psychosociale begeleiding in groep aan.
De werking van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidscentrum Eclips werd, in samenwerking met het OCMW, CAW OOst-Vlaanderen en UGent, versterkt om vluchtelingen op dit vlak ook individueel te begeleiden.
Werk
Na de vierde maand van de asielprocedure mag een asielzoeker werken.
Werkplek Vluchtelingen Gent, een samenwerkingsproject tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en de VDAB en gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, wil de kansen op de arbeidsmarkt voor vluchtelingen verhogen door:
  • jobcoaching
  • vrijwilligerswerk te ondersteunen als opstap naar werk
  • sensibiliseren van werkgevers

Vrije tijd

Ook asielzoekers en vluchtelingen hebben nood aan sociale contacten en een zinvolle dagbesteding. Naast een actieve toeleiding naar het bestaande aanbod op het vlak van jeugd, sport, cultuur, zetten verenigingen en burgers ook nieuwe initiatieven (bv. stadswandeling, voetbalmatch, buddy zijn, samen koken,...) op. VZW Jong zette een vrijetijdsaanbod op voor nieuwkomers en vluchtelingen (project NIEMO).

Deze aanpak maakt ook gebruik van het Mobiel UiTPUNT en de UiTPAS, bedoeld om de toeleiding van kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod te faciliteren.

Netwerken uitbouwen

Het Migratieforum ondersteunt de uitbouw van sociale netwerken voor nieuwkomers. Verschillende buddywerkingen (Samen Gentenaar van IN-Gent vzw, de buddywerking vanuit het CAW Oost-Vlaanderen om nieuwkomers administratieve ondersteuning te bieden, …) zijn zo vaak een opstap voor nieuwkomers om sneller hun weg te vinden in de samenleving te vinden. In wijken met veel nieuwkomers zet IN-Gent vzw in op de uitbouw van sociale netwerken tussen de nieuwkomer en de buurtbewoners.

Meer info:
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen