Actieplan racismebestrijding

Hier leest u meer over het 'Actieplan Racismebestrijding': een anti-discriminatieplan met werkpunten.

Gent wordt steeds meer divers. Elke inwoner heeft eigen behoeften of hecht belang aan specifieke waarden. Wat is voor u belangrijk om kwaliteitsvol te leven?

Ondanks alle inspanningen, verdragen, wetten en decreten zijn ‘gelijke kansen’ nog lang geen realiteit voor iedereen. Achterstellingsmechanismen en discriminaties zorgen er nog steeds voor dat mensen of groepen ongelijk behandeld worden en niet dezelfde kansen krijgen om volwaardig te participeren aan de samenleving.

Uitsluiting tegengaan

Het Gentse gelijkekansenbeleid wil uitsluitingsmechanismen tegengaan, ze bespreekbaar en zichtbaar maken. Drempels opsporen die mensen verhinderen deel te nemen aan de samenleving, ze wegwerken én voorkomen. Vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en geweld verhinderen mensen namelijk zich te ontwikkelen, zich goed te voelen of deel te nemen aan de samenleving.

In Gent willen we u stimuleren om uw talenten maximaal te ontwikkelen en u ondersteunen waar u dit wenst of nodig heeft.

Een goed beleid houdt rekening met alle inwoners en zet maximaal in op gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, geloof, handicap, inkomen, geslacht, seksuele geaardheid, origine, .. én met bijzondere aandacht en respect voor de verschillen tussen mensen en groepen.

Actieplan Racismebestrijding: een anti-discriminatieplan met 58 werkpunten

Als lokaal bestuur geeft de stad Gent via het actieplan Racismebestrijding - met een totaal van 58 maatregelen op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving - een duidelijk signaal dat discriminatie en racisme niet getolereerd worden.

Het actieplan omvat niet alleen acties met focus op racismebestrijding maar evengoed acties gericht op andere discriminatiegronden.

Dit plan kadert in het Gentse lidmaatschap van de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) waarbij Gent één van de Europese steden is. Als lid van ECCAR wil de Stad Gent de strijd tegen racisme en discriminatie verder opvoeren en kiest Gent voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en informeren.

Lees het Actieplan Racismebestrijding

Actieplan Racismebestrijding ECCAR PDF (418.45 KB)

Lees het beleidsplan:

Gedeeld Gents burgerschap 2014-2019 PDF (1.18 MB)

Gelijke toegang tot huisvesting

In 2015 voerde de Universiteit van Gent een onderzoek uit naar discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt. Via praktijktesten werd de toegang tot huisvesting in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoeksrapport kunt u hier aantreffen

De resultaten van het onderzoek werden uitvoerig besproken met de woninghuursector. Het structureel overleg resulteerde in het 'Charter Gelijke Toegang tot huisvesting'. Het charter kan u als bijlage aantreffen.

Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt

Op vraag van Stad Gent deed de Universiteit Gent in de periode 2015-2016 een onderzoek naar discriminatie bij de bedrijven die voor het Gentse stadsbestuur werkten in het kader van een overheidsopdracht. Bij dit veldonderzoek werden paren van sollicitaties uitgestuurd die slechts in één kenmerk verschilden.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek besliste Stad Gent om een nieuwe non-discriminatie clausule in overheidsopdrachten toe te passen. Er is eveneens een proefproject opgezet, waarbij voor grote opdrachten bedrijven gemonitord worden in hun non-discriminatiebeleid.

Onderzoeksrapport 'Liever Jacob dan Yusuf'

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden PDF (8.73 MB)

Diversiteit in het personeelsbestand

De Stad Gent en het OCMW Gent voeren een beleid van evenredige arbeidsparticipatie: de werkvloer moet een afspiegeling zijn van de diverse samenleving en neemt een voorbeeldrol op.

Tegen 2020 moet 30 procent van de nieuwe medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent van buitenlandse herkomst zijn. Minstens 2 procent van alle medewerkers moet uit personen met een beperking bestaan. Dat zijn de streefcijfers die Groep Gent zichzelf oplegt.

Naast het verhogen van de diversiteit van het personeelsbestand, voorzien de Stad en het OCMW ook acties om de samenwerking tussen diverse medewerkers te bevorderen. Dat gebeurt onder meer door vorming aan te bieden of met sensibiliseringsacties.