Opzoekingen - adressen en uittreksels

U kan over uzelf of in sommige situaties over anderen persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters opvragen.

Inhoud

Waar gaat het over?

U kan over uzelf of in sommige situaties over anderen persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters opvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Met het oog op de bescherming van de privacy wordt het verstrekken van informatie aan derden uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister beperkt.

  • Iedereen kan uittreksels krijgen over zichzelf en over de personen die hij wettelijk vertegenwoordigt.
  • Daarnaast kunnen enkel de wettelijke vertegenwoordiger (ouders van een kind, voogd, ...) of een bijzondere gemachtigde uittreksels verkrijgen uit de registers of getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt.
  • Het is voor privé-personen verboden bovenvermelde registers zelf te raadplegen.

 De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (natuurlijke persoon, privé-instelling met of zonder rechtspersoonlijkheid, openbare instelling) veronderstelt dat de afgifte van de documenten voorgeschreven of toegestaan is door of krachtens de wet.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Wanneer je wordt doorverwezen naar het Archief Gent om opzoekingen te doen in de bevolkingsregisters of in de registers van de burgerlijke stand zijn er kosten verbonden aan het beantwoorden van je vraag. Meer informatie rond stamboomonderzoek en de tarieven bij  Archief Gent.

 

Welke stappen zijn er?

U kan de aanvragen online doen of afzonderlijk en schriftelijk indienen via brief bij de Dienst Burgerzaken - Loket Uittreksels. Een schriftelijk verzoek waarin u informatie vraagt over verscheidene personen, wordt niet aanvaard, behalve indien het om een en dezelfde procedure gaat. Zo kan u bijvoorbeeld nationaliteitsbewijzen voor uw twee kinderen gelijktijdig aanvragen. Als u voor het ene kind een formulier voor studietoelage en voor het ander een nationaliteitsbewijs nodig hebt, moet u afzonderlijke aanvragen indienen).

Bij online of schriftelijke aanvragen wordt het uittreksel u toegestuurd.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.