Gezworenen assisenjury

Om de vier jaar wordt er een gemeentelijke lijst opgemaakt van personen die kunnen worden aangewezen om in een assisenjury te zetelen, de zogenaamde gezworenen.

Voor Gent is dit het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Procedure

1. Eerst wordt een voorbereidende lijst van gezworenen opgesteld. De burgemeester voerde hiertoe een openbare loting uit op 19 januari 2021. Deze loting bestaat uit het trekken van een getal van 2 cijfers (eenheden en tientallen): 88. De personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst van de jongste parlementsverkiezingen (2019) eindigt op dat getal worden op de voorbereidende lijst opgenomen. Enkel personen tussen 28 en 65 jaar oud komen in aanmerking.

2. Bij de uitgelote Gentse kiezers wordt vanaf eind februari 2021 door de Gemeenschapswacht een vragenlijst aan huis bezorgd. Deze vragenlijst polst naar de geschiktheid van de kandidaten om in een assisenjury te zetelen.
Bvb: Begrijpt men bijvoorbeeld voldoende Nederlands om de debatten te volgen?

3. De kandidaten vullen de vragenlijst in en ondertekenen ze. Binnen de 8 dagen stuurt u de vragenlijst terug naar Dienst Burgerzaken – Verkiezingen. Daarvoor zit bij de vragenlijst een voorgedrukte en gefrankeerde enveloppe.
De vragenlijst kunt u ook, ingevuld en ondertekend, afgeven bij de Dienst Burgerzaken - Verkiezingen, in een dienstencentrum of aan het Gentinfo-Punt.

4. Na controle van de ingevulde vragenlijsten door de Dienst Burgerzaken wordt de definitieve lijst van de gezworen eind april 2021 overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de aanvang van een assisenproces kiest de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg dertig willekeurige namen uit de lijst van gezworenen. Zij worden de kandidaat-juryleden.
Er worden nog dertig extra namen gekozen uit de lijst van personen die hun woonplaats hebben in het arrondissement waar het hof van assisen zal zetelen. Zij worden de kandidaat-plaatsvervangende leden.
Elk kandidaat-jurylid of kandidaat-plaatsvervangende lid ontvangt een oproep tot verschijnen voor het hof van assisen van een gerechtsdeurwaarder.