Familienaam wijzigen

In bepaalde gevallen kan de familienaam van een persoon worden gewijzigd. Meer details hierover vindt u hier.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wijziging van de naam door wilsuiting van de ouders

De ouders kunnen samen, of een van hen indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand (van de woonplaats, de geboorteplaats of plaats van erkenning) opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen.
Voorwaarde: de verklaring moet gebeuren binnen het jaar na de dag van kennisname van de vaststelling van de afstamming en vóór de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind.

Wijziging van de naam door wilsuiting van de ouders door adoptie of volle adoptie

De naamsverandering als gevolg van een adoptie of volle adoptie heeft uitwerking vanaf de datum van de adoptieakte (adoptieakte door vrederechter of notaris) of van de neerlegging van het verzoekschrift (bij toestemmingsweigering) na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de adoptie goedkeurt of uitspreekt.

Naamsverandering bijKoninklijk Besluit

De koning staat de naamsverandering toe als hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en geen verwarring schept noch schade berokkent aan de verzoeker of aan derden.

Uitzonderingen

De familienaam naar buitenlands recht

De naam, als element van de staat van de persoon, wordt beheerst door het persoonlijk statuut. Hieruit volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de wetgeving van de staat waarvan het kind onderdaan is, moet toepassen bij de vaststelling van de naam in de geboorteakte (art. 38 Wetboek Internationaal Privaatrecht).
Indien evenwel moeilijkheden optreden om de naam te bepalen bij gebrek aan documentatie over de toe te passen vreemde wetgeving, mag de ambtenaar van de burgerlijke stand de Belgische wet toepassen om de naam van het kind vast te stellen.

Naderhand kan, wanneer de vreemde wet met zekerheid gekend is, door de betrokkene een vordering ingesteld worden (niet kosteloos) tot verbetering bij vonnis of een verzoek tot de procureur des Konings worden gericht om de geboorteakte door zijn tussenkomst (kosteloos) te laten verbeteren door de rechtbank.

Procedure

 1. De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger dient het schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de minister van Justitie:
  Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamwijzigingen
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  tel. 02 542 67 03
 2. De dienst naamswijzigingen laat u weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten u dient op te sturen.
 3. U moet zich schriftelijk akkoord verklaren met de verschuldigde kosten en de vereiste documenten opsturen.
 4. Het Koninklijk Besluit waarbij de naamswijziging wordt toegestaan, wordt in het Belgisch staatsblad bekend gemaakt. Iedere belanghebbende kan verzet aantekenen binnen de 60 dagen.
 5. Indien er geen verzet werd aangetekend, wordt het K.B. waarin de naamverandering wordt toegestaan definitief binnen 60 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
 6. De FOD Justitie stuurt het K.B. naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
 7. De naamsverandering heeft gevolg vanaf de dag van de overschrijving voor begunstigde en zijn minderjarige kinderen tot wie het verzoek is uitgebreid en de kinderen geboren na de indiening van het verzoek.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.