Om na te gaan of uw dak bestand is tegen het gewicht van een groendak, kan u nu ook een subsidie voor een stabiliteitsonderzoek krijgen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Groendaken hebben tal van voordelen voor de directe leefomgeving en een waterbufferende werking. Neerslag kan op veel plaatsen niet meer in de bodem dringen en vloeit onmiddellijk naar de riolen. Het gevolg hiervan zijn overbelaste rioleringen en het risico op overstromingen. Een groendak treedt op als een soort buffer: een deel van de neerslag wordt in de verschillende lagen vastgehouden en dient als voedsel voor de planten, een ander deel verdampt. Daardoor vertraagt en vermindert een groendak de neerslagafvoer aanzienlijk en worden de rioleringen ontlast.

Afhankelijk van het soort groendak en de keuze aan beplanting dragen ze ook bij aan de biodiversiteit en vormen ze een belangrijke schakel in het groene netwerk in verstedelijkt gebied. 

Bent u overtuigd van de voordelen, maar twijfelt u eraan of uw dak bestand is tegen het gewicht van een groendak?
Laat een stabiliteitsonderzoek van uw dak doen. Sinds 1 januari 2018 krijgt u ook hier een subsidie voor.  

 

 

Voorwaarden

1. Stabiliteitsonderzoek

Uw dak komt in aanmerking voor een stabiliteitsonderzoek

  • als het een bestaand plat dak zonder groendak is met een minimale oppervlakte van 6 m²;
  • als het een vergund gebouw is op Gents grondgebied;
  • als het stabiliteitsonderzoek uitgevoerd wordt door een stabiliteitsingenieur;
  • zolang er kredieten beschikbaar zijn.

 

2. Minimale voorwaarden voor een subsidie voor de aanleg van een groendak

U krijgt een basissubsidiebedrag als uw dak beantwoordt aan volgende minimale voorwaarden:

  • Het groendak is minimum 6 m² groot.
  • Het groendak bestaat uit een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag in die volgorde van onder naar boven, en dit over de volledig aangelegde oppervlakte.
  • De substraatlaag is minstens 6 cm dik en bestaat uit niet-chemisch materiaal.
  • Op een plat dak is een buffervolume onder de planten voorzien van minimaal 35 liter/m².
  • Het gebouw is vergund en ligt op Gents grondgebied.

3. Voorwaarden voor een hoger subsidiebedrag voor de aanleg van een groendak

U krijgt een hoger subsidiebedrag als het groendak

  • aangelegd wordt door een aannemer;
  • een minimaal opbouwgewicht van 100 kg/m² (= gewicht droge toestand) heeft;
  • een buffercapaciteit van minimaal 50 l/m² heeft;
  • een substraatlaag van minstens 10 cm dik heeft;
  • een vegetatielaag heeft die voor minstens  50% van de oppervlakte uit andere planten dan sedum bestaat.

Bedrag

1. Subsidiebedrag voor het stabiliteitsonderzoek

  • Voor niet-btw-plichtigen: de reële kostprijs incl. btw of een maximaal bedrag van 250 euro verhoogd met 21% btw
  • Voor btw-plichtigen: de reële kostprijs excl. btw of een maximaal bedrag van 250 euro 

2. Subsidiebedrag voor het aanleggen van een groendak dat voldoet aan de minimale voorwaarden

  • Voor niet-btw-plichtigen: 25 euro/m² verhoogd met 21% btw of de reële kostprijs incl. btw als de kostprijs lager is.
  • Voor btw-plichtigen: 25 euro/m² of de reële kostprijs excl. btw als de kostprijs lager is.

U kunt per gebouw maximaal 25.000 euro aanvragen.

3. Verhoogd subsidiebedrag voor het aanleggen van een groendak

  • Voor niet-btw-plichtigen: 45 euro/m²  verhoogd met 21% btw of de reële kostprijs incl. btw als de kostprijs lager is.
  • Voor btw-plichtigen: 45 euro/m² of de reële kostprijs excl. btw als de kostprijs lager is.

U kunt per gebouw maximaal 50.000 euro aanvragen.

Benodigdheden

Particulieren sturen alle bewijsstukken zoals vermeld in het aanvraagformulier mee.

Niet-particulieren die een subsidiebedrag van meer dan 25.000 euro aanvragen sturen ook

  • een balans,
  • een resultatenrekening,
  • een verslag betreffende beheer en financiële toestand mee. 

Procedure

U vraagt de subsidie aan na uitvoering van de werken. Dat kan op twee manieren:

Gemakkelijk en snel

  • Vul het online formulier voor de subsidie groendak en/of subsidie stabiliteitsonderzoek in en laat u begeleiden naar de invulvelden die u nodig hebt.
  • Download de bewijsstukken.
  • Uw aanvraag is klaar voor behandeling.
  • Hebt u een Mijn Gentprofiel dan volgt u eveneens online de status van uw dossier op ieder moment op.
  • Wenst u online te ondertekenen met uw token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Minder snel

  • Download het aanvraagformulier rechtsboven deze pagina, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat via milieuenklimaat@stad.gent.
  • Voeg de bewijsstukken toe.
  • Verzend uw aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en brengt u van de beslissing op de hoogte. Eventueel kan ze bijkomende bewijsstukken opvragen of de werken controleren.

 

Wil u meer info over energiezuinige renovatie, alle premies en een energielening? Contacteer de Energiecentrale.

Contacten