Van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek in kader van de ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025

Van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek in kader van de ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 (inclusief waterbeheerkwesties) en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
 
De terinzagelegging is volledig digitaal via de website www.volvanwater.be 
Opmerkingen of bezwaren worden bij voorkeur digitaal bezorgd via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be
 
Schriftelijk bezwaar indienen kan ook via het College van Burgemeester en Schepenen.
 
Hiervoor dient uw bezwaar te richten aan:
 
Het College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. Dienst Milieu en Klimaat

Botermarkt 1, 9000 Gent