Veelgestelde vragen over de Lage-Emissiezone in Gent

 

 

Wat is een Lage-Emissiezone of LEZ?

Een Lage-Emissiezone is een afgebakend gebied waarbinnen de uitstoot van voertuigen aan bepaalde normen moet voldoen. In zo'n gebied gelden er dus specifieke toegangsvoorwaarden voor voertuigen. In een Lage-Emissiezone worden de meest vervuilende wagens geweerd.

 

Ook al evolueert de luchtkwaliteit in Gent gunstig, toch zit er nog te veel roet en fijn stof in de lucht. Dat is slecht en zorgt voor gezondheidsproblemen. Vooral kinderen en ouderen zijn extra kwetsbaar. Irritatie van de ademhalingswegen, een verhoogd risico op astma en hart- en vaatziekten worden in verband gebracht met roet.
De Wereldgezondheidsorganisatie catalogeert roet ook als kankerverwekkend. Een Lage-Emissiezone is een van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit en zal dus een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Gentenaars.

 

De invoering van een LEZ is een van de meest effectieve maatregelen met het oog op een betere luchtkwaliteit. Een LEZ heeft daarbij vooral een gunstige impact op de roetconcentraties. De Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent heeft in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een – weliswaar ruwe – inschatting gemaakt van de impact van een LEZ in Gent.

Relatief gezien kunnen door de invoering van een LEZ in Gent de roetconcentraties met gemiddeld 10 tot 24% dalen. Om een gelijkaardige reductie van de roetconcentraties zonder een LEZ in te voeren te verkrijgen, zou het verkeer met 63% moeten afnemen.

 

De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling – Blaisantvest en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid.

Het is belangrijk dat de afbakening van de LEZ logisch en duidelijk is voor iedereen en dat ze goed ‘leesbaar’ is. Daarom koos de Stad er bewust voor om de LEZ te laten samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40. 

De positieve effecten van de Lage-Emissiezone zullen uiteraard veel ruimer zijn dan enkel binnen de contouren van de Lage-Emissiezone. Verwacht wordt dat veel Gentenaren die buiten de zone wonen, maar geregeld de Gentse binnenstad binnenrijden, hun vervuilende wagen zullen vervangen door een schoner exemplaar. En dat werpt ook elders zijn vruchten af. Bovendien zullen de effecten van de Lage-Emissiezone uitgebreid gemonitord worden.

                                                          

De euronorm is een Europese milieustandaard waaraan de motor van een voertuig moet voldoen. Deze euronorm kan u terugvinden op het inschrijvingsbewijs of het certificaat van overeenstemming van uw voertuig. Indien de euronorm van uw voertuig niet gekend is,  dan geldt de datum van eerste inschrijving als alternatief.

 

Dieselvoertuigen stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan benzinevoertuigen. Vooral de uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden is veel hoger dan bij benzinevoertuigen. Diesel is dus meer vervuilend dan benzine. Met de invoering van een Lage-Emissiezone wordt getracht om vooral het dieselverkeer in de stad te beperken.

 

Stad Gent kiest er bewust voor om nu al de komst van de Lage-Emissiezone vanaf 2020 aan te kondigen. Dit betekent dat Gentenaars en Gentse bedrijven nog ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden op de invoering van de Lage-Emissiezone. Zo kunnen ze tijdig de juiste keuze maken bij de aanschaf van een tweedehandsvoertuig en is er ook voldoende tijd om de Gentenaars te stimuleren om nog meer te kiezen voor duurzame vervoermiddelen.
Om die duurzame vervoerswijzen aan te moedigen worden er, naast de al bestaande ondersteunende maatregelen, nog bijkomende ondersteunende en overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het Gentse stadsbestuur zal in het uitwerken van dit maatregelenpakket focussen op maatregelen die het voor iedereen mogelijk maken om zich tijdig én geleidelijk aan te passen aan de invoering van een LEZ.  Vanaf 1 januari 2017 zal trouwens een sensibiliseringscampagne worden uitgerold om de mensen hierover uitgebreid te informeren.

 

Kiest u voor milieuvriendelijke vervoerswijzen, dan kan u rekenen op financiële steun.

Ontdek de vele subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit

Wie een niet-LEZ-proof auto laat vernietigen, krijgt een slooppremie

Er zijn ook taxicheques. Personen met een beperkt inkomen en een beperkte mobiliteit komen nu reeds in aanmerking voor taxicheques. Deze cheques worden aangeboden voor 1,25 euro en hebben een waarde van 2,50 euro. Elke gebruiker heeft recht op maximum 75 cheques per jaar. U gebruikt de cheques als betaalmiddel bij een taxirit. Ze zijn geldig tot 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar van uitgifte. Meer info vindt u hier

Vaak geraak je met de fiets vlotter in het centrum dan met de auto. Gent investeert in fietsparkeren, versterkt haar fietsinfrastructuur in functie van nieuwe ontwikkelingen en zet in op een stadsregionaal fietsnetwerk. U kan een eigen fiets aanschaffen, maar er zijn ook fietsverhuurdiensten indien u voor een halve dag, een hele dag of voor langere periodes een fiets wil huren.

Er is uiteraard ook het openbaar vervoer van en naar de binnenstad. Het stadscentrum, de 19de-eeuwse gordel rond de stad en de Gentse deelgemeenten worden ontsloten door diverse tram- en buslijnen. Ook een nachtnet maakt de stad vlot bereikbaar. De Stad Gent werkt ook aan nieuwe projecten zoals de vertramming van buslijn 7. Met de Buzzy Pazz kunnen kinderen/jongeren tussen 6 en 14 jaar gratis rijden met de tram en bus. Inwoners met een lager inkomen, gepensioneerden en minder mobiele mensen komen ook in aanmerking voor een lager tarief. Meer info over kortingen of voordeeltarieven voor de Lijn vindt u hier

Automobilisten kunnen ook gebruik maken van de Park + Ride parkings aan de rand van de stad en daar overstappen op het openbaar vervoer. Een overzicht van de bestaande P+R vindt u hier.  De Stad gaat momenteel na welke gronden in aanmerking komen als P+R-terrein. De opening van een nieuw parkeergebouw in Ledeberg is voorzien in 2018. Bij evenementen zal men specifieke parkings promoten als P+R-parking voor de binnenstad. Daarnaast zullen er ook Park+Bike-parkings worden voorzien, waar het laatste traject naar de bestemming met de (plooi)fiets kan gebeuren.

Met al deze bestaande maatregelen maakt de Stad Gent nu al de overstap naar duurzame vervoerswijzen mogelijk, waarbij de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.

 

Of uw auto binnen mag in de LEZ, hangt af van de euronorm en het brandstoftype. De combinatie van die elementen bepaalt de vervuilingsgraad van uw voertuig. De euronorm is een Europese milieu-standaard voor voertuigen. Hoe hoger uw voertuig hiervoor scoort, hoe milieuvriendelijker het is. De euronorm vindt u op uw inschrijvingsbewijs onder ‘milieuklasse’. Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer.

Dieselvoertuigen met een euronorm 5 of hoger en benzine- of aardgasvoertuigen met een euronorm 2 of hoger zullen vanaf 2020 vrije toegang krijgen tot de LEZ. Nieuwe voertuigen hebben in principe een euronorm 6 en daarmee mag u altijd de LEZ binnenrijden.

Dieselvoertuigen met een euronorm 4 zullen tot en met 31 december 2024 in de LEZ toegelaten worden mits het betalen van een ontheffing. De tarieven van deze ontheffing worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Lees hier of uw voertuig toegelaten wordt tot de LEZ (77.5 KB)

 

Indien de euronorm van uw voertuig niet gekend is, dan geldt de datum van eerste inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs. De euronorm verschilt per voertuigcategorie en voor voertuigen van categorie N1 (lichte bedrijfswagens) ook naargelang de massa in rijklare toestand.

Vind hierde euronorm van uw voertuig (249.21 KB)

 

Vanaf 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strikter.  Dan moeten dieselvoertuigen minimaal aan euronorm 6 en benzine – en aardgasvoertuigen aan euronorm 3 voldoen om vrije toegang te krijgen tot de LEZ.

Eenmaal alle criteria vastliggen zal er een checktool online beschikbaar zijn waar u snel met een paar klikken kan ontdekken of uw voertuig vanaf 2020 toegang heeft tot de LEZ.

Stad Gent zal alvast samenwerken met de verdelers van tweedehandsvoertuigen in de Gentse regio zodat zij de Gentenaren, Gentse bedrijven en regelmatige bezoekers van de Stad Gent optimaal kunnen begeleiden bij een correcte aankoop van een ander voertuig. 

 

Nieuwe voertuigen hebben in principe een euronorm 6 en daarmee mag u altijd de LEZ binnenrijden.

Indien u een tweedehandsvoertuig aankoopt, controleer dan zeker de euronorm van het voertuig. Dieselvoertuigen met een euronorm 5 of hoger en benzine- of aardgasvoertuigen met een euronorm 2 of hoger zullen vanaf 2020 sowieso vrije toegang krijgen tot de LEZ. Hou er wel rekening mee dat de normen nog zullen verstrengen in 2025. Voertuigen met een lagere euronorm zullen ofwel de toegang tot de LEZ ontraden worden (voor bepaalde voertuigen kan er een toelatingstarief gevraagd worden) of ze zullen verboden worden in de LEZ. Deze specifieke criteria worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Stad Gent zal alvast samenwerken met de verdelers van tweedehandsvoertuigen in de Gentse regio zodat zij de Gentenaren, Gentse bedrijven en regelmatige bezoekers van de Stad Gent optimaal kunnen begeleiden bij een correcte aankoop van een ander voertuig.

 

  • Alle andere voertuigcategorieën dan personen-, bestel- en vrachtwagens en landbouwvoertuigen zullen zonder voorwaarden worden toegelaten in een LEZ.
  • Elektrische, plug-in-hybride of met waterstof aangedreven voertuigen mogen steeds een LEZ binnenrijden omdat die lokaal weinig luchtverontreiniging uitstoten
  • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap. Hiervoor moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:
  1. de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  2. het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie; de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  3. het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
  • Prioritaire voertuigen zoals politie, ambulance en brandweer
  • Voertuigen van de krijgsmacht

 

Enkel bussen voor vervoer van personen met een handicap, worden vrijgesteld van de toegangscriteria. Bussen van scholen en andere instellingen zullen wel aan de algemene normen moeten voldoen.

 

Voor aardgas (CNG) en LPG gelden dezelfde voorwaarden als een benzinevoertuig. Vanaf 2020 is voor dergelijke voertuigen minimaal de euro 2 norm van kracht. Wie hieraan beantwoordt, kan  in de LEZ dus vrij binnenrijden.

 

Voorlopig niet. Uit gezondheidsoverwegingen zouden ook oude bromfietsen best geweerd worden. Vooral de tweetaktmotoren stoten veel fijn stof uit. De controle van een LEZ gebeurt echter aan de hand van de nummerplaat en de meeste bromfietsen hebben momenteel geen nummerplaat. In de toekomst zal dit wel het geval zijn. Dan kunnen oude bromfietsen eventueel wel uit de LEZ geweerd worden.

 

Enkel voertuigen ouder dan 40 jaar kunnen volgens de wetgeving betreffende de Lage-Emissiezones een toelating krijgen om onder bepaalde voorwaarden de LEZ binnen te rijden. Een O-plaat voor oldtimers maakt geen verschil: enkel de leeftijd van de auto is van tel. De voorwaarden die de Stad hiervoor zal hanteren, worden nog uitgewerkt en worden later uitgebreid gecommuniceerd.

 

Hoewel het de bedoeling is dat voertuigen zich aan de nieuwe uitstootnormen aanpassen, kan men bij wijze van uitzondering alsnog betalen om de LEZ  te kunnen binnenrijden.  De tarieven die hiervoor gehanteerd zullen worden, liggen momenteel nog niet vast. Van zodra de tarieven bepaald zijn, zal er hierover uitgebreid gecommuniceerd worden.

 

De handhaving van de LEZ zal gebeuren aan de hand van nummerplaatherkenning. De nummerplaatcode zal daarbij automatisch gekoppeld worden aan een centrale databank waarbij men kan achterhalen om welk type wagen en uitstoot het gaat. Mensen die onrechtmatig met hun voertuig de LEZ binnenrijden, mogen zich aan een boete verwachten.

 

Uiteraard geeft de Stad zelf het goede voorbeeld. Alle voertuigen van het eigen wagenpark zullen aan de principes van de LEZ moeten voldoen als ze de zone wensen binnen te rijden. Ook de bussen van De Lijn en de vrachtwagens van IVAGO zullen met de nieuwe voorwaarden rekening moeten houden. Alleen prioritaire voertuigen (vb. politie, brandweer, …) zullen te allen tijde zonder voorwaarden worden toegelaten tot de Lage-Emissiezone.

 

Ja, de Lage-Emissiezone zal nog steeds zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De euronorm houdt rekening met de uitstoot van verschillende stoffen zoals CO (koolstofmonoxide), NOx (stikstofoxide) en fijn stof. Bij oudere dieselvoertuigen is de uitstoot van roet het grootste probleem. Dit zijn voertuigen met een lagere euronorm.
De LEZ wil vooral de hoeveelheid roet en fijn stof in de lucht doen dalen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Bij de veelbesproken manipulatie van de testgegevens bij enkele automerken, ging het niet om de uitstoot van fijn stof maar wel om de waarden van NOx waarbij er geen correcte weergave van de werkelijke uitstoot bleek te zijn. Nu het vermeende gesjoemel aan het licht werd gebracht, kunnen strengere controles verwacht worden bij de autoproducenten. Los daarvan is de uitstoot van roet en fijn stof bij oudere dieselvoertuigen sowieso slechter dan deze van nieuwe dieselvoertuigen. 

 

Worden motorfietsen met een nummerplaat, zelfs al zijn ze stokoud, steeds toegelaten tot de LEZ?

Ja, tot de Vlaamse wetgeving het kader verfijnt. 
1. De Vlaamse regelgeving bepaalt dat een stad een Lage-Emissiezone kan invoeren met een gemeentelijk reglement (LEZ-decreet  art. 3 § 2, 2015). 
2. Het LEZ-besluit bepaalt welke voertuigen automatisch toegelaten zijn tot de LEZ of die toegang hebben na registratie van het voertuig, uiterlijk 24 uur na het betreden van de LEZ (LEZ-besluit , art. 2 en 4, 2016).
Er gelden momenteel enkel toegangsregels voor personenwagens (categorie M1), bussen en autocars (categorieën M2 of M3), kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3), bestelwagens (categorie N1), vrachtwagens (categorieën N2 of N3) en landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T).
 
 
 

Hoe gaan buitenlandse voertuigen gecontroleerd worden? 

De LEZ geldt voor zowel binnen – als buitenlandse voertuigen. Zij zullen zich in principe in regel moeten stellen door zich vooraf te registreren. Voor buitenlandse voertuigen is het ook mogelijk de boorddocumenten te controleren.

 

Waarom komen oldtimers pas vanaf 40 jaar in aanmerking voor een toelating tegen betaling?

De Vlaamse toegangsvoorwaarden bepalen wanneer een voertuig toegang heeft tot een Lage-Emissiezone. 
Oude voertuigen stoten relatief veel vervuilende stoffen uit en vallen daarom buiten de categorieën van toegelaten voertuigen. 
Wel is in de Vlaamse regelgeving voorzien dat de lokale overheid toch toelating kan verlenen aan voertuigen ouder dan 40 jaar. 
De stad Gent onderzoekt die mogelijkheid om voertuigen ouder dan 40 jaar toelating te verlenen onder bepaalde voorwaarden/tarifering. 
Gelijkaardige leeftijdsgrenzen gelden in buitenlandse Lage-Emissiezones. 

 

Kan ik met mijn Euro 3 dieselwagen met roetfilter toelating tot de LEZ verkrijgen?

Dieselvoertuigen met euronorm 3 die een achteraf geïnstalleerde roetfilter hebben, mogen de Gentse LEZ niet in.

In Antwerpen is dat nu wel het geval, maar ook enkel tot 1/1/2020.
Wanneer Gent de LEZ invoert op 1/1/2020, zullen de toelatingsvoorwaarden in Antwerpen opschuiven/verstrengen waardoor deze in beide steden gelijk zullen lopen. Let wel, de tarifering (toelating tegen betaling), kan wel verschillen. Daar is op dit moment In Gent nog geen beslissing over genomen.