Bewoners lanceren samen met de Stad Gent het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen: 15 ‘werven’ staan in de startblokken

Op 29 september 2016 lanceerden bewoners en de Stad Gent samen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Na een studie van ruim een jaar staan we klaar met 15 acties ('werven' genoemd) waarin we samen aan de slag kunnen.

Muide-Meulestede is een wijk boordevol talent en engagement. Dat zijn troeven die we kunnen inzetten om samen met bewoners te werken aan het Muide-Meulestede van morgen.

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling

Bewoners klopten in 2013 aan bij de Stad Gent. Ze zagen van alles gebeuren in hun wijk, maar misten overzicht. Samen met de Stad Gent vroegen ze een conceptstudie aan bij Vlaanderen. De architectenbureaus ndvr en Architecture Workroom voerden de studie uit met allerlei interviews, workshops en publieksmomenten.

Uit dit studiewerk kwamen 12 zogenaamde ‘agendapunten’, die de richting aangeven voor stadsvernieuwing in de wijk Muide-Meulestede. Met die agendapunten in het achterhoofd werden op donderdag 29 september 2016 alvast 14 concrete acties (‘werven’) en een open ideeënwerf gelanceerd tijdens een publieksmoment in CC Meulestede.

Dit is de eigenlijke aftrap van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. De opgestarte werven zijn zeer gevarieerd. Ze gaan van de heraanleg van openbaar domein, mobiliteitsvraagstukken, de toekomst van de kerk op het Redersplein tot de inrichting van een moestuin en de aanleg van het nieuwe Houtdokpark. In de toekomst kunnen we nog bijkomende werven opstarten.

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling

Tijdens het publieksmoment werden bewoners en buurtorganisaties opgeroepen zich aan te sluiten bij een of meerdere van de nu gelanceerde werven om mee te denken en te participeren. Via de website www.stad.gent/mmm kan iedereen de voortgang van de werven volgen. Op die website kunnen bewoners ook hun ideeën voor de open werf of voor een specifieke werf delen.

Muide-Meulestede is een wijk met betrokken en geëngageerde bewoners. Er is veel talent in de wijk. Het stadsbestuur van Gent ziet hierin een troef om samen met bewoners het stadsvernieuwingsproject vorm te geven. Het project ligt immers niet van a tot z vast.

Op termijn zal een 'Atelier' geïnstalleerd worden. Dit is een wijkplatform dat het overzicht van de verschillende werven behoudt, zich buigt over nieuwe initiatieven en ideeën en ze aftoetst met de agendapunten uit de conceptstudie.

Agendapunten van de studie

Het resultaat van de conceptstudie Muide Meulestede Morgen is geen masterplan waarin de toekomst van de wijk volledig vastligt. Het is wel een kader met agendapunten waaraan bestaande en nieuwe initiatieven worden getoetst of uit ontstaan. Die 12 agendapunten geven de richting aan waar de wijk naartoe moet.

Eerste 15 werven

In elke werf kunnen bewoners meedenken of meedoen. Het blijft niet bij deze werven. Er is ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven.

 1. Waar nu het voormalige dienstencentrum van het OCMW in de New Orléansstraat staat, komen assistentieflats en groepswonen voor senioren. In de omgeving verbouwt het wijkgezondheidscentrum het voormalig politiekantoor en liggen de school Victor Carpentier en het kinderdagverblijf De Rakkertjes. Daartussen ligt openbare ruimte die op maat van de buurt moet ingericht worden.
 2. In Meulestede Noord kan de kwaliteit van het openbaar domein verbeterd worden door een groenere inrichting en nieuwe verbindingen tussen groenzones en binnengebieden.
 3. De boerenmarkt op het Redersplein is een initiatief van bewoners. De initiatiefnemers denken na over korteketenmodellen en dromen van een buurtwinkel.
 4. In afwachting van de bouwwerken van het CAW komt er een buurtmoestuin, De Moeskopperij, op de site.
 5. Bewoners en de Stad Gent willen iedereen informeren over Muide Meulestede Morgen en iedereen oproepen om mee te denken of te doen. Daarvoor is meer nodig dan de klassieke communicatiekanalen van de Stad.
 6. De Sint-Antonius-Abtkerk is een van de kerken in Gent die een nieuwe bestemming krijgen. Er is ruimte voor culturele en wijkgebonden evenementen voor de buurt.
 7. De verkeersknelpunten in Muide-Meulestede zijn bekend. Bewoners en de Stad formuleren samen oplossingen op korte termijn voor knelpunten in de wijk en onderzoeken hoe ze zich kunnen organiseren om te participeren in de studie over het mogelijk verleggen van de ring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.
 8. Sámen nadenken over een duurzame toekomst voor de wijk is noodzakelijk. MMM werkt aan concrete acties op maat van de wijk of een straat.
 9. Ateljee vzw verhuist naar de voormalige UCO-site in de Bloemekenswijk. Dit betekent dat een centrale plek aan de Meulesteedsesteenweg en het water vrijkomt voor nieuwe woon- en buurtfuncties.
 10. In de wijk zijn er verschillende binnengebieden en groene plekken. Paden voor voetgangers en fietsers kunnen de zones met elkaar verbinden en alternatieve en veilige routes worden.
 11. De Voorhaven vernieuwt de komende jaren naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en een aantal kantoren. Het havenerfgoed blijft maximaal bewaard. Het inrichtingsplan voegt nog een paar elementen toe zoals oude treinwagons. De wagons kunnen een invulling krijgen door de buurt.
 12. De groene zone tussen de Loodsenstraat en de sporen krijgt een herinrichting in 2017. Dit najaar komen er al enkele fitnesstoestellen.
 13. Tussen de Oude Dokken en de Muide komt een nieuw park: het Houtdokpark.
 14. Op het braakliggende terrein achter de Goedendagstraat wil Samenlevingsopbouw vzw het eerste Community Land Trust-project in Vlaanderen realiseren. Dit is een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis maar niet van de grond. In het project komt ruimte voor de buurt. In een tijdelijke invulling experimenteert Samenlevingsopbouw met functies voor die ruimte.
 15. De 15de werf is een open werf. Die staat symbool voor alle nieuwe ideeën en initiatieven. Want Muide Meulestede Morgen is geen masterplan dat vastligt van a tot z.

Muide Meulestede Morgen

Hieronder een filmpje over wat voorafging (februari 2016):

Informatie

Wannes Haghebaert, projectcommunicator, Dienst Stedelijke Vernieuwing, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 82 33, e-mail wannes.haghebaert@stad.gent

Bevoegd