Openbaar onderzoek- aanvraag tot voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Buurtweg 4- Lourdesstraat Gent- Oostakker

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en zijn wijzigingen en overeenkomstig het Besluit van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, een openbaar onderzoek wordt gehouden over de aanvraag tot voorlopige vaststelling van de ontwerpen van het rooilijnplan en het onteigeningsplan ter verbreding van de buurtweg nr. 4, gelegen aan de Lourdesstraat te Gent - Oostakker.

Het dossier ligt ter inzage in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, centraal loket Stedenbouw en Openbaar Domein, 3e verdieping - bureau 307 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdag op afspraak (09/2667950) tussen 16u30 en 19.00 uur. Het loket is gesloten op donderdag en zaterdag, op 14 en 15 augustus 2017.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk, bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1 te 9000 Gent, p/a Departement Facility Management, dienst Vastgoedbeheer ter attentie van Filip Vanneste en met als referentie ‘Buurtweg 4’ binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 1 augustus 2017 en eindigt op 2 september 2017.

Een rooilijnplan heeft ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.