Het Burgerkabinet: inspraak in het Circulatieplan

Sinds 3 april 2017 rijdt het verkeer in Gent via het nieuwe Circulatieplan. Dankzij het Burgerkabinet kregen 150 Gentenaars inspraak in dat Circulatieplan. Zij konden het na invoering mee evalueren en bijsturen waar nodig.

Het Burgerkabinet bestond uit een zeer gemengde groep van 150 Gentenaars. De leden werden uit meer dan 800 kandidaten geselecteerd. De selectie gebeurde onafhankelijk, in samenwerking met Universiteit Gent en in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Lees hier alle geformuleerde adviezen met de terugkoppeling vanuit het stadsbestuur. In dit document lees je ook de suggesties die de leden van het Burgerkabinet deden in de afgeschermde digitale omgeving "Burgerkabinet online". Dit zijn echter géén adviezen en daar volgde dus ook geen terugkoppeling op.

De voorbereiding

De plechtige installatie van het Burgerkabinet vond plaats op woensdag 22 maart. Daarna volgde een infosessie op woensdag 29 maart met een toelichting over het Circulatieplan.

De leden van het Burgerkabinet bepaalden zelf de agenda van de bijeenkomsten. Ze brachten agendapunten aan via mail, telefoon en een voorbereidende sessie op 17 mei 2017. Zeven thema’s kwamen uit de bus: de economische impact van het Circulatieplan, de sociale impact, het systeem van de vergunningen, de alternatieve manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen, concrete verkeerstechnische knelpunten, het openbaar vervoer en de milieu-impact van het Circulatieplan.

Eerste Burgerkabinet

Het eerste officiële Burgerkabinet vond plaats op zaterdag 17 juni 2017. Hier werden al vijf van de zeven thema’s besproken. De andere twee thema’s (openbaar vervoer en milieu-impact) komen tijdens volgende Burgerkabinetten aan bod. Aan elke thematafel zat een specialist, die de kabinetsleden kon bijstaan in de discussie. In totaal formuleerden de kabinetsleden 88 adviezen voor het Gentse stadsbestuur. Over deze adviezen werd op het einde gestemd, zodat het stadsbestuur een juist beeld krijgt van de aanhang van de verschillende adviezen.

Dit zijn de adviezen die de leden van het Burgerkabinet tijdens de eerste bijeenkomst formuleerden:

Uit de ingediende adviezen selecteerde het stadsbestuur al een aantal ‘quick wins’, dat zijn adviezen die snel kunnen uitgevoerd worden:

  • Er komt in het najaar van 2017 een nieuwe regeling, waarbij je als aannemer of verhuisfirma in autovrij gebied automatisch een inname openbaar domein kan krijgen voor maximaal 1 dag, voor maximaal 1 voertuig.
  • De Stad Gent zal zorgen voor bijkomende bewegwijzering van de verschillende sectoren op de stadsring (R40).
  • In het najaar van 2017 zal een hoffelijkheidscampagne worden uitgewerkt die zich richt op alle weggebruikers. De campagne zal in het voorjaar van 2018 te zien zijn in de stad.
  • De Stad Gent blijft ijveren voor openbaar vervoer op stadsregionaal niveau en zal dit in elk overleg met de Vlaamse overheid op tafel leggen.
  • De toegangsregeling in het autovrij gebied is vereenvoudigd: sinds 1 juli is de opsplitsing in vier deelgebieden van autovrij gebied 1 (het grootste gebied, met o.a. de Kuip van Gent) geschrapt.
  • Er komen een aantal nieuwe fietsstraten bij. De eerste nieuwe fietsstraat komt er al in augustus: de Bijlokekaai/Baertsoenkaai. Een volgende reeks wordt ingepland in het voorjaar van 2018.
  • Er komen gratis parkeertickets voor bezoekers van bewoners. Dat systeem zal digitaal zijn en start in het voorjaar van 2018.
  • Op een aantal Park & Rides (vb. Galveston) komen vanaf september 2017 deelfietsen. Met eenzelfde abonnement zal men op elk van die plaatsen een fiets kunnen ontlenen.

Tweede Burgerkabinet

Op zaterdag 28 oktober 2017 kwamen de leden van het Burgerkabinet voor een tweede keer samen. Twee thema’s kwamen voor het eerst uitgebreid aan bod: openbaar vervoer en de milieu-impact van het Circulatieplan. Daarnaast werkten de leden verder aan de thema’s die vorige keer nog niet afgerond waren: economische impact, verplaatsingen en locatiegebonden verkeerstechnische knelpunten. Daarnaast gaf De Lijn plenair een uiteenzetting. Daarna sloten ze aan bij de thematafel ‘openbaar vervoer’.

Dit zijn de adviezen die de leden van het Burgerkabinet tijdens de tweede bijeenkomst formuleerden:

Terugkoppeling door het stadsbestuur

Op dinsdag 12 december 2017 gaf het Gentse stadsbestuur feedback aan de leden van het Burgerkabinet over de adviezen die zij tijdens de eerste twee bijeenkomsten formuleerden. Deze terugkoppeling kwam er op vraag van de voorzitter van het Burgerkabinet Bram Verschuere. Op die manier kregen de leden duidelijkheid over de resultaten van hun engagement in het Burgerkabinet. Burgemeester Daniël Termont en schepen van mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw lichtten in een plenaire presentatie toe wat er gebeurt met de adviezen van het Burgerkabinet. Daarna werd uitgebreid tijd voorzien om vragen te stellen.

Lees hier de adviezen en de terugkoppeling en de bijlage bij dat document.

Derde Burgerkabinet

Op zaterdag 24 maart 2018 kwamen de leden van het Burgerkabinet Gent voor een derde keer samen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de resultaten van de metingen die Stad Gent n.a.v. de invoering van het plan deed. Deze evaluatie toetst de (voorlopige) effecten van de invoering van het plan aan de oorspronkelijke doelstellingen ervan. Hiervoor werden zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld en geanalyseerd.

Het onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven stelde de belangrijkste resultaten uit dit rapport voor aan de leden van het Burgerkabinet. Daarna sloten de leden van het Burgerkabinet aan bij thematische gesprekstafels om adviezen te formuleren op basis van de nieuwe input uit deze presentatie.

Vierde Burgerkabinet - terugkoppeling door het stadsbestuur

Op donderdag 31 mei 2018 gaf het Gentse stadsbestuur feedback aan de leden van het Burgerkabinet over de adviezen die zij tijdens de derde bijeenkomst formuleerden. Deze terugkoppeling kwam er op vraag van de voorzitter van het Burgerkabinet Bram Verschuere. Op die manier kregen de leden duidelijkheid over de resultaten van hun engagement in het Burgerkabinet. Burgemeester Daniël Termont en schepen van mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw lichtten in een plenaire presentatie toe wat er gebeurt met de adviezen van het Burgerkabinet. Daarna werd uitgebreid tijd voorzien om vragen te stellen.

Lees hier de adviezen geformuleerd tijdens de vorige bijeenkomst en de terugkoppeling die daar dan op 31 mei 2018 op volgde.

Dit was meteen ook de vierde - en laatste bijeenkomst van het Burgerkabinet. 

"Het traject van het eerste Burgerkabinet in Gent zit er op. Ik wil de leden uitdrukkelijk bedanken voor hun zeer gewaardeerd engagement. Deel uitmaken van een nieuwe participatieve methodiek rond een complex thema als het Circulatieplan is niet evident. Noch voor het stadsbestuur, noch voor de leden van het Burgerkabinet. Niettemin werden er 186 adviezen aan het stadsbestuur geformuleerd, en een deel daarvan heeft tot aanpassingen aan het circulatieplan geleid. Hier en daar kwam er, soms terecht, kritiek op de werking van het Burgerkabinet. In de mate van het mogelijke hielden we daar rekening mee door de werking op geregelde tijdstippen bij te sturen. Het is een experiment geweest, dat resultaten heeft opgeleverd, maar waaruit we ook moeten leren. Daarom kijk ik uit naar de evaluatie, die samen met UGent zal worden uitgevoerd." - Bram Verschuere, voorzitter Burgerkabinet

Evaluatie

Het Burgerkabinet is een uniek experiment dat samen met UGent zal geëvalueerd worden tegen eind 2018 in functie van toekomstige participatietrajecten. 

 

Hebt u nog een vraag? Stuur gerust een mailtje naar burgerkabinet@stad.gent.