Het partnerschap zet in de periode 2017-2019 in op 21e eeuwse vaardigheden, en dit zowel vanuit het oogpunt van de werkzoekende en de bemiddelaar, onderwijs/opleiding en de werkgevers/sectoren. Dit alles om het vestigingsklimaat op vlak van arbeid in Gent zo gunstig mogelijk te maken. Centraal hierbij is dat elke talent in Gent mee moet worden ingeschakeld en dat dus zoveel mogelijk mensen zinvol kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Het partnerschap heeft doelstellingen geformuleerd voor de doelgroep (de werkzoekenden), de bemiddelaars en de werkgevers. De uitwerking van deze doelstellingen en dus het bedenken van oplossingen voor de uitdagingen die worden gesteld, wordt overgelaten aan drie actiegroepen.

Aanpak uitdagingen