This HTML5 document contains 13 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n9https://stad.gent/sites/default/files/article/images/college.
n4http://purl.org/dc/terms/
n13https://stad.gent/data/news/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n2https://stad.gent/id/news/
n10https://stad.gent/id/places/
n8https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/bestuursakkoord%202019-2024.
n11https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/
n3http://schema.org/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n7https://stad.gent/node/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n5https://stad.gent/id/vocabularies/web-themes/
Subject Item
n2:43626
rdf:type
n3:NewsArticle
rdfs:isDefinedBy
n13:43626
foaf:page
n7:43626
n4:identifier
43626
n4:subject
n5:3168
n3:articleBody
<p><strong>Het toekomstige Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2019 – 2024 klaar. Het akkoord met als titel ‘Ambitie en durf voor Gent’ zet de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad. Toekomstig burgemeester Mathias De Clercq presenteerde het akkoord op zaterdag 15 december 2018, en stelde tegelijk de nieuwe Gentse bestuursploeg voor.</strong></p> <p>Het bestuursakkoord tekent de krijtlijnen uit voor het toekomstige stadsbeleid in Gent. Als basis diende de nota met 14 ambitieuze werven voor Gent die Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Rudy Coddens en Mieke Van Hecke op 30 november 2018 hebben voorgesteld. De verschillende partijen van de nieuwe coalitie (Open Vld, Groen, S.PA en CD&amp;V) hebben de nota de voorbije twee weken verder uitgewerkt tot een ambitieus en toekomstgericht bestuursakkoord voor Gent.</p> <h2>Ambitie en durf</h2> <p>Het nieuwe bestuursakkoord voor Gent heeft als titel ‘Ambitie en durf voor Gent.’ Het nieuwe college wil immers de lat hoog leggen. Gent moet als stad blijven vooroplopen, de bakens uitzetten, pionieren, en een voortrekkersrol spelen op vlak van stedelijk beleid. Tegelijkertijd wil het nieuwe stadsbestuur de uitdagingen die er zijn ook benoemen en aanpakken.</p> <blockquote><p>'We willen een stad zijn die vooroploopt, maar te allen tijde ook achterom kijkt om te zien of iedereen mee is.' - Mathias De Clercq, toekomstig burgemeester</p> </blockquote> <p> </p> <h2>Stad als kansenfabriek</h2> <p>Gent moet meer dan ooit een kansenfabriek worden waar alle Gentenaars de nodige kansen krijgen om volwaardig deel uit te maken van de Gentse samenleving. Met een Gents arbeidspact om meer Gentenaars aan de slag te krijgen, een masterplan capaciteit in het onderwijs zodat elk kind een plek heeft, een actieplan tegen schooluitval, en een geïntegreerd sociaal beleid om de armoede in onze stad krachtdadig te bestrijden. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving waar alle Gentenaars in al hun diversiteit deel van uit maken.</p> <h2>Gent klaarmaken voor de toekomst</h2> <p>Gent is een stad in volle transitie. De groei van onze stad brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Het bestuursakkoord legt daarom klemtonen op een ambitieus klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit, verkeersveilige woonwijken en autoluwe schoolomgevingen. Er wordt ingezet op de economie van de toekomst, met Gent als technologiehoofdstad. De woonproblematiek wordt aangepakt door 90 miljoen euro te investeren.</p> <h2>Gentenaars actief betrekken</h2> <p>De nieuwe ploeg zet verdere stappen om Gentenaars nog nauwer en actiever te betrekken bij het stadsbeleid. Zo zullen er volgende legislatuur stadsdebatten worden georganiseerd rond brede maatschappelijke thema’s. Bij plannen met een grote impact worden burgerkabinetten voorzien en in de wijken worden burgerbegrotingen geïntroduceerd zodat Gentenaars mee kunnen beslissen over de inzet van middelen in hun wijk. De nieuwe ploeg wil de politiek naar de Gentenaars brengen en iedereen actief betrekken.</p> <h2>Bestuurlijke vernieuwing</h2> <p><span>Het nieuwe stadsbestuur</span><span> </span><span>gaat voluit voor bestuurlijke vernieuwing. Met actieve openbaarheid van bestuur, een nieuwe rol voor de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en een grote klemtoon op samenwerking. Het nieuwe college zal een samenwerkingscollege zijn. Zowel binnen als buiten het college worden samenwerkingsverbanden gezocht en gevonden. De nieuwe ploeg reikt de hand naar de oppositie en de andere overheden om rond grote dossiers de krachten te bundelen en samen te werken.</span></p> <h2>Nieuwe rol voorzitter en ondervoorzitter gemeenteraad</h2> <p>Nieuw in de volgende legislatuur is de rol van de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad. Dit is niet langer de burgemeester, maar wordt ingevuld door respectievelijk Zeneb Bensafia (Groen) en Stephanie D'Hose (Open Vld). Halverwege de legislatuur wisselt het voorzitterschap tussen beiden. Hun opdracht is om de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars te brengen, onder andere door in te zetten op inspraaktrajecten via de gemeenteraad en door uit het stadhuis te treden. De drempels worden verlaagd zodat meer burgers voorstellen aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen.</p> <p><span><a class="article-content-action" href="/sites/default/files/article/documents/bestuursakkoord%202019-2024.pdf" rel="document"><span class="icon icon icon-document"></span><span class="article-content-action-title">Lees het volledige </span><span class="article-content-action-document">bestuursakkoord 2019-2024</span> <span class="small article-content-action-document-size">(283.22 KB)</span></a></span></p> <p> </p> <h2>Samenstelling van het college 2019-2024:</h2> <ul> <li>Mathias De Clercq, burgemeester</li> <li>Filip Watteeuw, Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw</li> <li>Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven</li> <li>Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd</li> <li>Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen</li> <li>Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning</li> <li>Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen</li> <li>Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand</li> <li>Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management*</li> <li>Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk, Personeel en Toerisme</li> <li>Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën</li> </ul> <p>*Dit schepenambt gaat halverwege de legislatuur over naar Hafsa El-Bazioui (Groen)</p>
n3:contentLocation
n10:gent--BE23400010
n3:datePublished
2018-12-15T15:43:49+01:00
n3:description
De krijtlijnen van het akkoord: Gent moet als stad blijven vooroplopen, de bakens uitzetten, pionieren, en een voortrekkersrol spelen.
n3:headline
Nieuwe Gentse coalitie heeft bestuursakkoord 2019-2024 klaar
n3:image
n9:png
n3:mentions
n8:pdf
n3:url
n11:nieuwe-gentse-coalitie-heeft-bestuursakkoord-2019-2024-klaar