Hier vindt u informatie over toegestane geluidsniveaus bij uitzenden van elektronisch versterkte muziek.

Inhoudstafel

Beschrijving

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door Vlaamse Milieuregelgeving (VLAREM).

Standaard schrijft deze regelgeving voor dat het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, niet hoger mag zijn dan:

  • 85dB(A), gemeten als LAeq,15min (≈‘energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 min’);
  • 92 dB(A), gemeten als LAmax,slow (≈ ‘piekniveau’).

Als het piekniveau niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten.
Daarnaast geldt er tevens een binnenhuisnorm bij de buren (met gesloten ramen en deuren), op basis van het aanwezige achtergrondgeluid.

Van de standaardregels kan in bepaalde gevallen afgeweken worden door het college van burgemeester en schepenen.
De Dienst Milieu en Klimaat geeft hieromtrent advies.

Voorwaarden

Het advies van de dienst Milieu en Klimaat gaat uit van een aantal algemene krijtlijnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds muziek in open lucht (of onder een luifel, tent) en anderzijds muziek in een gebouw. In functie van plaatselijke of tijdelijke omstandigheden wordt van deze krijtlijnen soms afgeweken. De beslissing ligt steeds bij het college van burgemeester en schepenen.

Muziek in open lucht

In haar advies zal de dienst Milieu en Klimaat maximale geluidsniveaus toekennen in functie van het aantal bezoekers op een piekmoment bij een evenement. Voor de einduren wordt er een onderscheid gemaakt tussen week- en weekendregime.  Hieronder vindt u de standaard richtlijnen.

  • Voor kleinschalige evenementen (grootte-orde 300 bezoekers): hier moet gewoon voldaan worden aan de 'standaard' regels volgens de Vlaamse regelgeving tenzij het evenement plaatsvindt tussen 10 u en 19 u. Dan wordt een geluidsniveau van 90 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten toegestaan.
  • Voor midschalige evenementen (grootte- orde 300 – 2000 bezoekers): het maximum geluidsniveau wordt beperkt tot 90 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten.
  • Voor grootschalige evenementen (grootte-orde 2000 -10000 bezoekers): Het maximum geluidsniveau wordt beperkt tot 95 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten.

Voor het einduur wordt onderscheid gemaakt tussen een weekregime en een weekendregime. In het weekendregime (vrijdagavond, zaterdagavond of de avond voor een officiële feestdag) is het einduur 02:00 u, in het weekregime is dat 0:00 u.

Muziek in een gebouw

In haar advies zal de dienst Milieu en Klimaat  uitgaan van het geluidsniveau dat normaal mag gespeeld worden in de zaal. Dit is het niveau waarbij voldaan is aan de omgevingsnormen voor de buurt (hinder). Een pand met een milieuvergunning dat goed akoestisch geïsoleerd is, zal dus veel luider mogen spelen dan een pand dat minder goed akoestisch geïsoleerd is en waar geen milieuvergunning voorhanden is. Op het normale geluidsniveau kan maximum 12 keer per jaar en 2 keer per maand een uitzondering gemaakt worden.

In haar advies stelt de dienst Milieu en Klimaat een maximaal geluidsniveau  voor. Dit geluidsniveau bedraagt 10 dB bovenop het maximaal geluidsniveau dat normaal mag gespeeld worden in de zaal. 

Wat betreft het einduur wordt voor de extra toegestane dB’s een einduur van 2 uur (weekendregime) of 1 uur (weekregime) gehanteerd. Nadien kan het feestje doorgaan, maar moet weer voldaan worden aan de omgevingsnormen voor geluid cfr. de geldende milieuvergunning.

Probleemloos feestvieren? Ontleen gratis een sonometer en meet zelf uw piekniveau.
Vraag er eentje aan bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren minstens 7 dagen voor uw evenement.

Procedure

Indien U een evenement plant met muziek die luider is dan wat de standaard Vlaamse Regelgeving vooropstelt moet u een aanvraag tot afwijking richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Een aanvraag moet minstens 6 weken op voorhand gebeuren.

Afhankelijk van de locatie waar het evenement gepland is, wordt een andere procedure gevolgd.

  • Indien het evenement op openbaar domein gepland is, moet u de aanvraag richten aan de Dienst Evenementen en Feesten. De Dienst Evenementen en Feesten start dan de procedure en zal advies vragen aan o.a. Dienst Milieu en Klimaat en veiligheidsdiensten.
  • Indien het evenement op privédomein gepland is, vult u het aanvraagformulier in en mailt u dit naar de  dienst Milieu en Klimaat.

Contacten