Hoe erkend worden als milieu- of natuurvereniging?

Inhoudstafel

Beschrijving

Alle verenigingen die op Gents grondgebied activiteiten organiseren op het vlak van bescherming van leefmilieu of natuurbehoud, kunnen een aanvraag indienen om erkend te worden als milieu- of natuurvereniging.

Voorwaarden

De voorwaarden om erkend te worden als milieu- of natuurvereniging vindt u terug in het reglement.

Benodigdheden

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende documenten.
 
  • Een exemplaar van de goedgekeurde statuten (voor een vzw) en/of een werkingsreglement (voor een feitelijke vereniging) waarin de doelstelling van de vereniging is opgenomen (voor een gebiedsspecifieke werkgroep het statuut van de vereniging waartoe de werkgroep behoort). De locatie van de zetel van de vereniging, de aard van de activiteiten van de vereniging kan blijken uit de statuten en/of het werkingsreglement. Indien dit laatste niet duidelijk is, moet de vereniging dit afzonderlijk aantonen.
  • De samenstelling van het bevoegde bestuursorgaan (vb. Raad van Bestuur) van de vereniging of de gebiedsgerichte werkgroep van de vereniging met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden en het aantal aangesloten leden; een goedgekeurd jaarverslag of werkingsverslag waaruit blijkt dat er minstens 3 bestuursvergaderingen zijn geweest en 2 publieksgerichte activiteiten;
  • Een document dat aantoont dat de leden van de vereniging verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de activiteiten van de vereniging.

Uitzonderingen

Partijpolitieke of partijgebonden verenigingen zijn uitgesloten.

Procedure

U vult het aanvraagformulier in en bezorgt het:

  • Persoonlijk bij de Dienst Milieu en Klimaat;
  • Via de post (College van burgemeester en schepenen ter attentie van de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent);
  • Via mail (vergeet hierbij zeker uw bijlages niet).

Binnen een termijn van vier maanden ontvangt u een brief waarin de Stad Gent uw vereniging al dan niet erkent.

Contacten