Heb je er ooit al eens aan gedacht om in jouw wijk de krachten te bundelen en zo invloed uit te oefenen op het jeugdbeleid?

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil je met alle jeugdorganisaties samen meer invloed hebben op het jeugdbeleid? Dan is een werkgroep Jeugd misschien wel iets voor jou.

Een Werkgroep Jeugd is een overleg op wijkniveau dat op geregelde tijdstippen samenkomt en volgende functies vervult:

 • Samenwerking tussen verschillende jeugdrelevante actoren in de wijk bevorderen. Het kan hier zowel gaan over individuele jongeren, het jeugdwerk, scholen, stedelijke diensten of vzw’s die een aanbod hebben naar kinderen en jongeren in de wijk.
 • Signalen en knelpunten in de wijk omtrent kinderen en jongeren aan diensten en beleidsmakers doorgeven.
 • Per jaar minstens 1 gezamenlijke actie realiseren om de wijk kind- en jeugdvriendelijker te maken.

 

Voorwaarden

Een werkgroep jeugd moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Actief zijn in één van de 25 Gentse wijken.
 • Samengesteld zijn uit diverse jeugdrelevante actoren.
 • Het voorzitterschap is in handen van een individuele jongere of een organisatie die in de wijk zelf actief is.
 • Minimum 4 keer per jaar samenkomen.
 • Tijdig uitnodigingen en verslagen van de vergadering opmaken en verspreiden.
 • Een financieel beheerder aanstellen om het werkingsbudget te beheren.
 • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aangaan voor de georganiseerde activiteiten.
 • Inspanningen leveren om alle jeugdrelevante actoren in de wijk te betrekken en op die manier te streven naar een afspiegeling van de wijk.

Bedrag

De toelage bedraagt maximum 550 euro per jaar. Indien er een deel van de toelage niet opgebruikt wordt of niet kan verantwoord worden met bewijsstukken, wordt de toelage teruggevorderd.

Naast een toelage kan een werkgroep jeugd ook rekenen op onderstaande ondersteuning:

 • gebruik maken van de Stedelijke Uitleendiensten en de zalen van Stad Gent voor activiteiten en dit aan dezelfde voorwaarden als het erkend jeugdwerk.
 • gebruik maken van de Pretkamjonet tijdens de jaarlijkse activiteit (op voorwaarde van beschikbaarheid);
 • ondersteuning krijgen van een medewerker van de jeugddienst;
 • vormgeven, drukken en verspreiden van producten die gericht zijn op kinderen en jongeren uit de wijk met als maximumkost 500 euro per werkgroep jeugd verspreid over twee werkingsjaren.

 

Procedure

Voor nieuwe aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • De Jeugddienst en de stedelijke Jeugdraad brengen een advies uit.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag (binnen een termijn van 8 weken).
 • De aanvrager wordt verwittigd over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Het indienen van een nieuwe aanvraag is het ganse jaar mogelijk.

Wie denkt dat een Werkgroep Jeugd een echte aanwinst is voor zijn of haar wijk, neem dan contact op met het team Inspraak en Participatie van de Jeugddienst. Het is zeker een goed idee om alvast zelf eens bij mogelijke partners te polsen voor medewerking. Daarna zal er vanuit de Jeugddienst een verkennend gesprek georganiseerd worden.

Voor bestaande werkgroepen jeugd

 • Indienen kort werkingsverslag met verantwoording van de financiële uitgaven.
 • Aanduiden op het werkingsverslag dat een nieuwe erkenning aangevraagd wordt, met een lijst van de deelnemers voor het nieuwe werkingsjaar voor 31 januari.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de vraag tot verlenging.
 • De aanvrager wordt verwittigd over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (binnen een termijn van 8 weken).

Contacten