De Stad Gent wil de begraafplaats van Drongen (Mariakerksesteenweg) uitbreiden.

Deze uitbreidingszone, percelen die tot voor enkele jaren nog voor landbouwdoeleinden gebruikt werden, staan op het gewestplan al aangeduid als gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Ze liggen op de dekzandrug die ten westen van een oude Leiearm ligt. Luchtfotografische prospectie van die hoger gelegen zandrug toont aan dat er zich waarschijnlijk archeologisch erfgoed in de ondergrond bevindt. En daar veel begravingen op termijn de hele ondergrond zouden doorwoelen, heeft Stadsarcheologie Gent een archeologische prospectie uitgevoerd. In november 2017 werden vijf proefsleuven gegraven met de logistieke ondersteuning van de Groendienst. Verspreid over de sleuven werden concentraties van paalsporen en enkele grachten aangetroffen. Alle sporen werden door de archeologen gefotografeerd en door de landmeters van Projectbureau Ruimte ingemeten. Enkele sporen werden nader onderzocht en bleken aan de hand van het bewaarde aardewerk paalgaten te zijn uit de Romeinse periode. Naast geïmporteerd luxe-aardewerk, zoals een fragment van een bord in terra sigillata en een wandscherf in terra nigra, werd er ook handgevormd aardewerk aangetroffen. Enkele van de handgevormde stukken aardewerk uit een gracht doen vermoeden dat de plek ook voor de Romeinen al door de mens naar zijn hand gezet was. Dit protohistorisch materiaal verwijst naar menselijke activiteit in de metaaltijden, maar kon niet nader gedateerd worden. De sporen werden terug afgedekt en afhankelijk van de soort begraafplaats (begravingen of enkel as-verstrooiing) zal er al dan niet een vlakdekkende opgraving gebeuren. Het proefonderzoek toonde voldoende aan dat er archeologisch erfgoed op deze plek aanwezig is dat een meerwaarde voor de archeologische kennis over de ontwikkeling van Gent en haar omgeving betekent.

Zicht op het archeologisch proefsleuvenderzoek (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie)