Op maandag 27 februari 2017 voeren de archeologen van De Logi & Hoorne een proefsleuvenonderzoek uit in Drongen

De archeologen van De Logi & Hoorne zullen op maandag 27 februari 2017  een proefsleuvenonderzoek uitvoeren in Drongen in opdracht van de familie Van Damme. Op twee stukken terrein van in totaal 9000 m² langsheen de Antoon Catriestraat komen nieuwe woningen. Omdat het mogelijk is dat er archeologische restanten aanwezig zijn en deze door de werken verstoord kunnen worden, wordt met deze steekproef nagegaan of er sporen uit het verleden aanwezig zijn. En als die er zijn, of ze moeten opgegraven worden.

De archeologen graven proefsleuven. Dit zijn lange stroken van 2 m breed die een graafmachine uitgraaft tot net onder de teelaarde. Verspreid legt het team al een klein percentage (12,5 %) van het terrein bloot, en krijgt het zo een goed zicht op wat er nog allemaal tussen die sleuven kan liggen.

Menselijke bewoning (of begraving) laat sporen na in de bodem. Tijdens het veldwerk kunnen de archeologen die herkennen als simpele verkleuringen van de bodem. Deze worden aangeduid, gefotografeerd en in kaart gebracht. Hiermee gaan de archeologen dan aan de slag om een inschatting te maken of een opgraving nodig zal zijn of niet. Het is onmogelijk om op voorhand te weten of er oude nederzettingen of grafvelden op een terrein liggen. Daarom wordt nu eerst dit vooronderzoek georganiseerd onder regie van Stadsarcheologie Gent.