De Groendienst van de Stad Gent ontwikkelt de komende jaren rond het Houtdok een wijkpark.

Dit impliceert dat er ook in de grond gewoeld zal worden. Op de meeste plaatsen is dit slechts oppervlakkig maar langsheen de oostkant van het Houtdok komt een verdiept struweel. Hier wordt een luie V-vormige gracht van 10 m breed, en 1.5 m diep gegraven. Bij een klein archeologisch vooronderzoek door Stadsarcheologie Gent, in samenwerking met de Groendienst, de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Dienst Coördinatie kon vastgesteld worden dat deze ingreep niet tot aan de onderliggende oude bodem zal reiken maar enkel de ophogingslagen doorsnijdt. Wel kan dankzij deze informatie de laat 16de-eeuwse stadsgracht onder de huidige Koopvaardijlaan gesitueerd worden. Bij de aanleg van het Houtdok eind 19de eeuw werd de gracht definitief gedempt.

Zicht op de dwarsdoorsnede (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent)