Start van een archeologisch onderzoek door een team van archeologen van de firma Monument Vandekerckhove nv

Vanaf 9 mei werd door een team van archeologen van de firma Monument Vandekerckhove nv gestart met een grootschalig archeologisch onderzoek op een terrein gelegen tussen de Molenaarstraat, de Brandweerstraat en de Sint-Margrietstraat.  Direct ten zuidoosten van het onderzoeksterrein is de voormalige Academie gelegen.  

De vroegste gekende historische informatie in verband met deze locatie binnen het middeleeuwse Gent gaat terug tot de stichting en bouw van het Augustijnenklooster in 1296. Mogelijk wordt er via deze opgraving meer te weten gekomen over de activiteiten en leefomstandigheden van de toenmalige kloosterbewoners.

Interessant is de aanwezigheid van het Vaardeken, een waterloop die dwars over het terrein, als zijtak van de Lieve, naar het noorden loopt. Deze werd in 1902 overkapt, maar moet tot dan toen een belangrijke ader in de vroegere Gentse stad zijn geweest. De oorsprong van dit Vaardeken gaat wellicht terug tot de komst van de Augustijnen die het, ergens in de loop van de 13de-14de eeuw, uitgegraven hebben om het drassige terrein droog te leggen. Waarschijnlijk leert het archeologisch onderzoek ons meer over het Vaardeken en het oorspronkelijke landschap op deze site.

Op de historische kaarten uit de 17de eeuw zijn de percelen langs de Molenaarstraat en de Sint-Margrietstraat afgescheiden van de kloostergronden door een oost-west lopende muur. Langs beide straten zijn private woningen te zien met kleine achtererven. Deze percelen werden afgescheiden van de beide oevers van het Vaardeken dat toen nog tot het klooster lijkt te behoren. In de 18de eeuw deelt de Academiestraat de vroegere kloostergronden in twee delen. De Academie wordt in 1748 gebouwd, deels bovenop de funderingen van het college van de Augustijnen en zal twintig jaar later zijn titel Koninklijk Academie voor Schone Kunsten van Maria-Theresia van Oostenrijk verkrijgen.

Het aan de gang zijnde archeologische onderzoek biedt een unieke kans om meer zicht te krijgen op de stadsontwikkeling in dit nattere deel van Gent. Tegen eind augustus zou het archeologisch onderzoek afgerond moeten zijn. Nadien zal door 3D Real Estate gestart worden met de creatie van een ‘woonproject met respect voor het verleden’.

Tekening uit 1737 met links het Augustijnenklooster, centraal de Academiestraat en rechts ervan het te onderzoeken terrein met nog het college van de Augustijnen, gebouwd in 1609 (Stad Gent, De Zwarte Doos, Archief Gent)