Veelgestelde vragen.

Vraag: Waar vind ik de registers van de Burgerlijke Stand?

Antwoord: De registers van de burgerlijke stand worden nog steeds ter plekke bewaard in de Dienst Burgerzaken en dus NIET in het Stadsarchief. Om de ingewonnen informatie voor de twintigste eeuw te vervolledigen kan bij deze dienst tegen betaling een afschrift bekomen worden van een akte. Ook voor de fusiegemeenten kunt u daar terecht. Voor akten die betrekking hebben op verwanten buiten de rechte lijn is echter een toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg.
 
Omdat het volledige archief van de Burgerlijke Stand, in onze gewesten ingevoerd in 1796, nog ter plaatse bewaard wordt, kunnen in Gent ook nog de akten van de negentiende eeuw opgevraagd worden. Bij wijze van uitzondering zijn in de leeszaal van het Stadsarchief enkel de microfilms van de jaren 1870-1900 voor Gent en de fusiegemeenten aanwezig.
 
Voor de films van de negentiende-eeuwse registers kan de vorser ook in het Rijksarchief van Beveren  terecht, waar hij zelf de akten kan opzoeken die aangereikt worden op microfilm (en dit niet alleen voor Gent maar voor alle gemeenten van Oost-Vlaanderen).
 
Op de registers van de Burgerlijke Stand werden tienjaarlijkse tafels gemaakt die het zoekwerk naar een voorouder vergemakkelijken en die eveneens op de microfilms voorhanden zijn.
 
De bevolkingsregisters die voor Gent opgemaakt werden vanaf 1846 worden eveneens bewaard op de Dienst Burgerzaken en werden niet op microfilm gezet. Zelf opzoeken is dus ook niet mogelijk maar een afschrift vragen wél.
 

Vraag: Zijn er ook bronnen die dateren uit de periode voor 1796?

Antwoord: Voor de periode vóór 1796 kan de onderzoeker gebruik maken van de informatie vervat in de parochieregisters. Ze bevatten de registratie van de dopen, de huwelijken en de overlijdens en werden opgemaakt door de parochiepriester. De gewoonte vond echter niet overal onmiddellijk ingang en kwam pas goed op gang vanaf de zeventiende eeuw. Ook op deze registers werden namenlijsten gemaakt.
 
De parochieregisters van Gent worden wél in het Stadsarchief bewaard. Omwille van de broosheid van deze bron en de zeer frequente bevraging ervan kunnen ze in de leeszaal enkel op microfilm geraadpleegd worden. Ook de klappers zijn op deze films opgenomen. Een inventaris van de filmrollen is aanwezig in de leeszaal.
 
Sinds een aantal jaren is een enthousiast team van vrijwilligers de gegevens uit deze registers aan het invoeren in het archiefbeheersysteem van het Stadsarchief. Sinds kort zijn de huwelijken volledig afgewerkt en kunnen ze geraadpleegd worden op het net. Een afdruk is aanwezig in de leeszaal.
 

Vraag: Kan ik een kopie krijgen van de gegevens?

Antwoord: het Stadsarchief kan reproducties leveren (volgens de bepalingen van het retributiereglement) van akten waarvan alle gegevens bekend zijn, zoals de naam, de datum van doop, huwelijk of overlijden en de naam van de parochies

Vraag: Zijn er nog andere bronnen om te ontdekken?

Antwoord: Met de hiervoor aangereikte bronnen maakt u al een stevige basis van uw familiegeschiedenis. Er zijn nog andere bronnen die een schat aan informatie kunnen opleveren:

  • De poortersboeken, die de inwijking in de stad registreerden met informatie over de identiteit en de verblijfplaats van de nieuwe poorters;
  • De registers van de schepenen van gedele en van de keure waarin o.a. de akten van de vrijwillige rechtspraak werden geregistreerd. Hierin vindt u o.a. huwelijkscontracten, testamenten, boedelverdelingen, pachtcontracten, koopakten, staten van goed (beschrijvingen van de nalatenschap van een sterfhuis waarin minderjarige kinderen betrokken waren);
  • De begraafboeken van de Alexianen, waarvan de gegevens ook reeds gedigitaliseerd werden;
  • Familiearchieven die werden geschonken aan het Stadsarchief. Dit zijn particuliere archieven die niet mogen verward worden met de reeks familiepapieren die wél in de context van de stedelijke administratie voorkomen en het gevolg zijn van consignaties van documenten op de schepenbanken in het kader van gerechtelijke dossiers. Beide groepen van documenten zijn een ware goudmijn met stukken als diploma’s, gelegenheidsgedichten, huwelijksboekjes, kopieën van akten en contracten, boekhoudkundige documenten en bedrijfsdocumenten;
  • Ledenlijsten van de ambachten, leerlingenlijsten van de Academie, militielijsten, landboeken,…