Welke collecties beheren we als Stadsarchief?

Archieven van de Stad Gent: Oud Archief en Modern Archief

De kern van de collectie van het Stadsarchief bestaat uit het overheidsarchief van de Stad Gent vanaf de middeleeuwen tot vandaag. Het archief uit de periode tot 1795 is opgenomen in het Oud Archief, samen met de archieven van andere lokale instellingen, zoals ambachten, schuttersgilden en gebuurten, en representatieve instellingen, zoals de Leden en Staten van Vlaanderen, uit het ancien régime. Het archief van de Stad Gent uit de Franse periode (1795-1815), Nederlandse (1815-1830) en Belgische periode (1830 tot nu) is opgenomen in het Modern Archief, samen met de oude gemeentearchieven van de huidige deelgemeenten van Gent.

Het Oud Archief is beschreven in de Archiefgids (1983). Om stukken op te vragen in de leeszaal, hebt u het reeksnummer nodig, dat rechts van de titel staat. Het nummer links is een volgnummer dat enkel in de Archiefgids wordt gebruikt, onder meer in de inhoudstafel en in de trefwoordenlijsten achteraan. In de leeszaal zijn meer gedetailleerde inventarissen per reeks beschikbaar. Van sommige reeksen zijn voor sommige jaren regesten of inhoudelijke samenvattingen beschikbaar. Informatie over de inhoud van het Oud Archief vindt u ook in de publicatie Historie op perkament (1988).

RaadpleegStadsarchief Gent: Archiefgids Oud Archief (79.5 MB)

De bewaarde bouwtekeningen gevoegd bij de bouwaanvragen voor huizen in Gent in de periode tot 1795 (reeks 535 van het Oud Archief) zijn raadpleegbaar op de Beeldbank Gent.

Het Modern Archief van de Stad Gent is beknopt beschreven in de publicatie Historie op perkament (1988), p. 65-78. De reeksen van het Modern Archief zijn thematisch (financiën, bevolking, openbare werken, militie, enz.) geordend en genummerd met ofwel een letter (voor de periode van 1795 tot 1913), of wel een Romeins cijfer (voor de periode vanaf 1913), ofwel een overdrachtsnummer van de betreffende stadsdienst (voor de recente periode). Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal. 

Raadpleeg"Historie op perkament": overzicht Oud en Modern Archief (9.48 MB)

Opgelet: het historisch archief van de Dienst Bevolking, zoals de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand vanaf 1795, bevindt zich niet in het Stadsarchief, maar bij de dienst zelf in het stedelijk Administratief Centrum (AC) Zuid, aan het Woodrow Wilsonplein. In het Stadsarchief worden wel de voorlopers van die genealogische bronnen bewaard: de doop-, trouw- en begraafboeken van de Gentse parochies voor de periode tot 1795.

De beeldcollecties van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS) zijn al gedeeltelijk (meer dan 15.000 foto's en prentbriefkaarten) te raadplegen via de Beeldbank Gent.

Na opeenvolgende fusiebewegingen omvat Gent sinds 1977 ook 13 deelgemeenten: Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Zwijnaarde. De oude gemeentearchieven (periode vanaf 1795) van deze deelgemeenten bevinden zich al grotendeels in het Stadsarchief. Een deel bevindt zich nog in de lokale dienstencentra. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal van het Stadsarchief.

Private archieven

Naast de archieven van het Gentse stadsbestuur, van andere lokale en representatieve overheidsinstellingen en van de voormalige gemeentebesturen binnen de grenzen van Gent vandaag, verwerft en bewaart het Stadsarchief sinds haar oprichting in 1817 ook private archieven van personen, families, verenigingen en bedrijven, die cultureel en historisch van belang zijn. Tot de bedrijfsarchieven behoren ook archieven van architecten en ontwerpers, zoals Maarten van Severen, en fotoarchieven van persfotografen, zoals Geo Pieters, Henri De Jonghe of Michiel Hendryckx. Een up-to-date overzicht van deze archieven is terug te vinden op de website van Archiefbank Vlaanderen. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal.

Beeldcollecties

Naast de collecties (bouw)tekeningen, plannen en foto's in de archieven van de Stad Gent en van private archiefvormers bewaart het Stadsarchief ook een uitgebreide fototheek en een prentenkabinet, aangelegd door het Stadsarchief zelf, en enkele uitzonderlijke iconografische collecties. Het gaat om historische beeldcollecties over Gent, samengebracht door verzamelaars als Pierre-Jacques Goetghebuer, Eduard De Keyser of Jérôme Storme, die duizenden tekeningen, schilderijen, prenten en prentbriefkaarten bevatten. Inventarissen van die collecties zijn beschikbaar in de leeszaal. De komende jaren zullen die collecties systematisch worden ingescand en via de Beeldbank toegankelijk worden gemaakt.

Documentaire collecties

In het Stadsarchief kunt u historische nota's van geschiedkundigen en reeksen knipselmappen over tal van Gentse onderwerpen raadplegen. Meer informatie hierover vindt u in de leeszaal.

Bibliotheken

Het Stadsarchief beschikt over een erfgoedbibliotheek met meer dan 30.000 titels, toegepitst op de geschiedenis van Gent en de Lage Landen. De catalogus is te raadplegen via CaGeWeb, de online catalogus van de Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken buiten de universiteit en de hogescholen. De boeken kunt u, net zoals alle andere documenten, opvragen voor consultatie in de leeszaal. De boeken worden niet uitgeleend.