Het uittreksel uit het strafregister vervangt 'het getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Inhoudstafel

Beschrijving

Hou er rekening mee dat u vanaf zaterdag 8 oktober op zaterdagochtend enkel op afspraak kunt langskomen bij de Dienst Burgerzaken in het Administratief  Centrum Zuid! De openingsuren kunt u bekijken via de contacten onderaan deze pagina.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595)
Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. wapenvergunning, taxichauffeur) 

Model 2 (art. 596.2) heeft u nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie

Voorwaarden

Iedere inwoner van de stad Gent, Belg of vreemdeling, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf (mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen).

Iedereen kan met een geldig volmacht een uittreksel afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden.
Openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Bedrag

Het uittreksel is gratis.

Benodigdheden

 • De identiteitskaart.
 • Indien een uittreksel uit het strafregister wordt aangevraagd met  een volmacht hebben we volgende documenten nodig:
  • de door betrokkene met reden omschreven aanvraag;
  • de volmacht;
  • een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Uitzonderingen

Uittreksels bestemd voor het buitenland

Deze worden getekend door de burgemeester maar kunnen net als andere uittreksels worden aangevraagd en afgehaald bij de Dienst Burgerzaken, Loket Uittreksels, bij Loket Migratie, in het politiecommissariaat, in uw dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum. 
Enkel het strafregister kan deze uittreksels aanmaken. U zal gecontacteerd worden wanneer u het uittreksel kan afhalen.

Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in de bevolkingsregisters kunnen een uittreksel aanvragen bij het centraal strafregister te Brussel dit kan door een persoonlijk schrijven gericht aan de dienst CSR (FOD Justitie, DG Rechterlijke Organisatie, Centraal Strafregister, 115 Waterloolaan, 1000 Brussel) of per fax (+32 2 552 27 82) of per mail (cjc-csr@just.fgov.be).

Procedure

U vraagt het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

U kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. U heeft hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt nodig en (een kopie van) zijn identiteitskaart.

U hebt verschillende mogelijkheden om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

 • online (Indien u over een recent uitgereikte identiteitskaart beschikt, bestaat de kans dat het u niet lukt om uw online aanvraag elektronisch te ondertekenen. Er wordt gewerkt aan een oplossing maar in tussentijd kan u het pdf-document afdrukken, invullen, ondertekenen en ons opsturen per post);
 • schriftelijk door het pdf-document af te drukken, in te vullen, te ondertekenen en ons op te sturen per post;
 • bij het Loket Uittreksels (Belgen en niet-Belgen) of Loket Migratie (niet-Belgen) in het Administratief Centrum;
 • in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum;
 • in het politiecommissariaat van uw laatste inschrijvingsadres;
 • Via mail strafregister@politie.gent.be   (met duidelijke vermelding in welk dienstencentrum of wijkcommissariaat u dit wenst af te halen)
 • niet-Belgen die in het wachtregister ingeschreven staan  (= asielzoekers in procedure), kunnen rechtstreeks een uittreksel van hun strafregister verkrijgen bij het Centraal Strafregister in Brussel.

Aflevering

Bij online aanvragen:

 • Een uittreksel wordt enkel per post verstuurd wanneer men bij de online aanvraag hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bij aanvragen aan het loket:

 • Een uittreksel wordt op een werkdag zo snel mogelijk aan betrokkene bezorgd.
 • In uitzonderlijke gevallen en indien u een aanvraag doet op zaterdag duurt de aflevering iets langer. U zal gecontacteerd worden wanneer u het uittreksel kan afhalen.

Bij aanvragen via mail:

 • U zal gecontacteerd worden wanneer u het uittreksel kan afhalen in uw dienstencentrum / politiecommissariaat

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Contacten