Komt u in Gent wonen of verhuist u binnen de stad zelf? Geef uw adreswijziging door aan de Dienst Burgerzaken.

Inhoudstafel

Beschrijving

Als (toekomstige) Gentenaar zijn een aantal stappen nodig om het adres van uw hoofdverblijfplaats of domicilie officieel te laten wijzigen. Breng de Dienst Burgerzaken op de hoogte van uw nieuwe woonplaats. Dat kan zowel online, aan het loket of schriftelijk.  

Staat u niet correct ingeschreven in de bevolkingsregisters, dan wordt dat beschouwd als domiciliefraude.  

Voorwaarden

- U bent effectief verhuisd. 
U kunt uw adreswijziging vooraf aangeven, maar de adreswijziging kan pas doorgevoerd worden nadat u effectief verhuisd bent.

- U bent Belg 
Komt u als niet-Belg vanuit het buitenland in Gent wonen, maak dan een telefonische afspraak bij het Loket Migratie op tel. 09 266 71 50.

- U bent meerderjarig.
Als een niet-ontvoogde minderjarige het adres van zijn ouders verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij aan het loket vergezeld zijn – of het online formulier laten invullen - door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Benodigdheden

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn.
  Om het adres op de identiteitskaarten te laten wijzigen, hebt u ook de pincodes nodig.

Tip: mocht u uw pincode niet meer kennen of vinden, dan leest u op de pagina 'eID - elektronische identiteitskaart' hoe u nieuwe codes kunt aanvragen.

Opgelet: de identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn kunnen pas aangepast worden nadat de verhuizing werd vastgesteld door de politie.

Uitzonderingen

Speciale situaties die zich kunnen voordoen bij een adreswijziging:

U hebt geen aangifte gedaan van uw verhuizing

 • Aankomst in de stad of verhuizing binnen de stad: als u zich in een gemeente hebt gevestigd zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het college van burgemeester en schepenen van uw nieuwe gemeente u ambtshalve inschrijven zodra het daar kennis van krijgt (na tevergeefse uitnodiging om aangifte te doen van uw verhuizing).
 • Vertrek naar een andere stad of gemeente: als uw vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die u hebt verlaten en als het onmogelijk is om u op te sporen, zal het college van burgemeester en schepenen van uw vorige verblijfplaats u ambtshalve uit de registers schrappen. Dat heeft als gevolg dat u administratief niet meer in regel bent en dat uw identiteitskaart ongeldig wordt.

Tijdelijke afwezigheid

U hoeft uw hoofdverblijfplaats niet te wijzigen als u tijdelijk afwezig bent uit uw woonst. U moet die tijdelijke afwezigheid wel aangeven!
Tijdelijke afwezigheid kan onder anderen voorkomen bij:

 • mensen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • beroepsmilitairen
 • studenten
 • gedetineerden
 • diplomaten
 • mensen die voor studiereizen, zakenreizen, gezondheidsreizen, om beroepsredenen of voor een toeristische vakantie maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente waar ze zijn ingeschreven.

Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Volgende personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben:

 • bewoners van een mobiele woning (schippers, kermisreizigers,...)
 • mensen zonder voldoende bestaansmiddelen
 • mensen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd, namelijk:
  • mensen die om beroepsredenen gedurende maximaal 1 jaar een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het land of in het buitenland
  • militairen in Duitsland of naar het buitenland gedetacheerd
  • Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers
  • personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de garantie dat die persoon de post van de tijdelijk afwezige zal ophalen en doorsturen naar de geadresseerde. Begrippen als 'inschrijving zonder adres' of 'rechtsbevolking' zijn niet meer van toepassing en worden vervangen door een referentieadres.

Mobiele woningen

Mobiele woningen zijn schepen, woonwagens en caravans of andere gelijkaardige verplaatsbare onderkomens zonder vaste staanplaats. Als u in een dergelijke woning verblijft, wordt u ingeschreven op een referentieadres of in de gemeente waar u ten minste 6 maanden per jaar verblijft (met uitsluiting van campings).

Onbewoonbaarverklaring

Als u vraagt om u in te schrijven in een gebouw waarin permanente bewoning niet is toegelaten wegens de veiligheid, gezondheidsredenen, urbanisme of ruimtelijke ordening, wordt u voorlopig ingeschreven. Dit blijft zo tot de hiertoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie een beslissing of maatregel neemt om deze onregelmatige toestand te beëindigen. De voorlopige inschrijving houdt op zodra de personen de woning hebben verlaten of wanneer een einde wordt gesteld aan de onrechtmatige toestand.

Procedure

De aangifte van uw adreswijziging doet u via het online formulier voor de aangifte van uw adreswijziging, persoonlijk aan het loket (Loket Verhuizen voor Belgen, Loket Migratie voor niet-Belgen) of schriftelijk met opgave van:

 • de identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum)
 • uw nieuw adres
 • uw beroep
 • uw GSM-nummer
 • het tijdstip waarop u het best bereikbaar bent voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur (bv. ploegwerkers: in de namiddag). Vaststellingen gebeuren niet op afspraak.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat een van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een buurtinspecteur of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Dit kan enkele weken duren.
Wie uw wijkinspecteur is, ontdekt u via www.lokalepolitie.be/5415/contact/je-wijk.
Nadat de buurtinspecteur uw nieuwe hoofdverblijfplaats heeft vastgesteld, wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en krijgt u van de Dienst Burgerzaken een uitnodiging om uw identiteitskaart te laten aanpassen.

Eventuele wapenvergunningen moet u binnen 15 dagen voor de adreswijziging bij de politie aanbieden.

Vergeet de volgende instanties niet op de hoogte te brengen van uw verhuizing:

 • het mobiliteitsbedrijf (indien u een nieuwe parkeerkaart nodig heeft);
 • de kabelmaatschappij;
 • de nutsbedrijven;
 • uw ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds;
 • uw telefoonmaatschappij;
 • uw werkgever;
 • de werkwinkel, bij werkloosheid;
 • de RVA, bij werkloosheid;
 • uw uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid;
 • uw pensioenkas, als u pensioengerechtigd bent;
 • uw verzekeringsinstellingen;
 • uw bankinstelling;
 • de distributiemaatschappij(en) van de dagbladen en tijdschriften waarop u geabonneerd bent;
 • de verenigingen waarvan u lid bent;
 • de post;
 • ...

Attest van hoofdverblijfplaats

U kunt altijd een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen. Op een dergelijk attest staat op welk adres u bent ingeschreven. U kunt de aanvraag online doen of u kunt het uittreksel aanvragen bij de dienst Burgerzaken - loket Uittreksels of in een dienstencentrum.

Vermoeden van foute inschrijving op uw adres

Als u vermoedt dat op uw adres andere mensen zijn ingeschreven (bijvoorbeeld een vorige bewoner), neem dan contact op met de Dienst Burgerzaken. Die zal een ambtelijk onderzoek laten instellen door de politie. Zo'n procedure kan noodzakelijk zijn om u te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen vorige bewoners. 

Personen die zich niet kunnen verplaatsen

Personen die zich niet kunnen verplaatsen kunnen een derde machtigen om hun nieuw adres op de chip van hun eID te laten aanpassen. Vergeet ook de PIN-code niet.

Datum van inschrijving

De datum van inschrijving is in principe de datum waarop de aangifte werd verricht, dat is voor:

 • een schriftelijke aangifte: de datum van ontvangst van uw schrijven;
 • een online aangifte: de datum van kennisneming, dus de eerste werkdag na een periode van sluiting;
 • een aangifte voor de toekomst: datum van effectieve bewoning.

  (bijvoorbeeld: bij een online aangifte op zaterdagmiddag gebeurt de kennisneming op de eerstvolgende werkdag, namelijk maandag)

Nuttige info

 • Voor inlichtingen in verband met de ophaling van huisvuil kunt u terecht bij IVAGO.
 • Verlaat u Gent om in een andere Belgische gemeente te gaan wonen, meldt dat dan bij het gemeentebestuur van uw nieuwe verblijfplaats.
 • Wilt u zich in het buitenland vestigen, doe dan aangifte van uw vertrek bij de Dienst Burgerzaken of in een van de dienstencentra.
 • Als u in Gent een tweede verblijf hebt, moet u daarvoor belasting betalen.
 • U staat zelf in voor het plaatsen van tijdelijke verkeersborden voor een verkeersverbod tijdens uw verhuizing. U hebt hiervoor een vergunning nodig. Alle info daarover vindt u op www.stad.gent > Wonen en (ver)bouwen > Eén contactpunt vergunningen inname openbare weg, parkeerverbod en signalisatie.
 • Energieleveranciers pakken een verhuizingproces elk op hun eigen manier aan. Daarom lanceerde de VREG een folder, waarin in drie stappen wordt uitgelegd hoe u uw energiecontract kunt overdragen naar uw nieuwe woonst. Hieronder kunt u de folder downloaden. Als u de verhuisfolder thuis wilt ontvangen, kunt u die opvragen bij de VREG

Vlamingen in de wereld (VIW)

De stichting ‘Vlamingen in de wereld (VIW)’ verenigt de Vlamingen in het buitenland in een netwerk. Met dat netwerk worden uitgeweken Vlamingen geholpen bij tal van praktische problemen, zoals sociale zekerheid, onderwijs voor de kinderen of algemeen sociale netwerking met landgenoten ter plaatse. VIW biedt de betrokkenen ook mogelijkheid voor een blijvend contact met het thuisland.
Meer info vindt u op www.viw.be.

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Contacten