Ontmoetingsdag vrijwillige terugkeer voor professionelen en vrijwilligers

22 okt 2019

Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217 C, 9000 Gent

Graag nodigen we u uit op de door Stad Gent georganiseerde ontmoetingsdag Vrijwillige terugkeer op dinsdag 22 oktober 2019, vanaf 9.15 h, in de lokalen van het OCMW Gent, Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217 C. We starten met een korte beschrijving van het programma vrijwillige terugkeer en de rol van de verschillende betrokken actoren. Daarna volgen 4 uitgebreide infosessies waaruit u er 2 kan kiezen, 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. We kiezen deze editie bewust voor langere, verdiepende infosessies.

U kan ook enkel in de voormiddag een sessie volgen, of enkel in de namiddag.

Alle infosessies worden gegeven door medewerkers-experten die zelf op het terrein staan.

A. Basismodule programma vrijwillige terugkeer

Lesgevers: Helena Debrouwere, consulent vrijwillige terugkeer in het Fedasil Loket vrijwillige terugkeer in Gent, Thomas Goedgezelschap, consulent re-integratie bij Caritas International en Leila Bougrine, consulent re-integratie bij de Internationale Organisatie voor Migratie IOM)

Waaruit bestaat de ondersteuning van het programma vrijwillige terugkeer? Wie heeft recht op welke ondersteuning? Waar en hoe kan je intekenen voor een vrijwillige terugkeer? Is er opvang mogelijk in afwachting van het vertrek? Wat kunnen Caritas en IOM voor de migranten betekenen (voor en na vertrek)? Hoe werkt re-integratiesteun precies? Hoe worden kwetsbare migranten geholpen? Wat als de migrant later terug naar België wil komen? Dit zijn veel voorkomende vragen waar we in deze interactieve infosessie een antwoord op bieden.

B. Terugkeer bespreekbaar maken

Lesgevers: Lucia Fetzer, projectmedewerker vrijwillige terugkeer CAW Antwerpen en Roxanne Janssens, consulent vrijwillige terugkeer in het Fedasil Loket vrijwillige terugkeer in Gent

Hulpverleners van (ex-)asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf die geconfronteerd worden met vraagstukken over een terugkeer naar het land van herkomst staan voor een lastige taak. Het is niet eenvoudig om mensen te ondersteunen in de periode die voorafgaat aan een (potentiële) terugkeer. Aandacht voor psychosociale aspecten tijdens zowel het besluitvormingsproces als het hele terugkeerproces is dan ook van groot belang. We vertrekken vanuit de doelgroep en tonen een korte film waarin mensen zonder wettig verblijf getuigen over hun situatie. Daarna gaan we dieper in op het besluitvormingsproces en geven je concrete, werkbare tips en handvaten om in dialoog te kunnen gaan over een eventuele terugkeer.

C. De opvolging van het bevel om het grondgebied te verlaten (SeFoR, gesprekken met gezinnen, gesloten centra, procedure gedwongen terugkeer…)

Lesgever: Elke Wynant, attaché-verbindingsambtenaar van Dienst Vreemdelingenzaken voor Gent

SeFoR heeft als doel migranten die een bevel gekregen hebben om het grondgebied te verlaten op te volgen en na te gaan of ze effectief terugkeren naar hun land van herkomst. Dit houdt in dat ze in eerste instantie worden aangespoord vrijwillig te vertrekken. Indien zij hier niet op ingaan, worden zij verder opgevolgd met het oog op een gedwongen terugkeer. In deze infosessie krijgt u een beeld van de concrete stappen die hierin ondernomen worden.

D. Hoe vertaalt het federale recht op opvang voor kinderen zonder wettig verblijf zich in praktijk? (kb 2004)

Lesgevers: medewerkers van Fedasil/Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Gezinnen met minderjarigen die zonder wettig verblijf op het Belgische grondgebied verblijven, hebben recht op opvang. Het KB van 24 juni 2004 legt samen met de OCMW wet de voorwaarden en de modaliteiten vast voor de toekenning van deze materiële opvang. De wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2017 spreekt over recht op materiële hulp in een federaal opvangcentrum beheerd door Fedasil of een partner. In de praktijk gebeurt dit in een terugkeercentrum op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de DVZ en Fedasil. Artikel 7 van het KB 2004 stelt "Binnen de drie maanden na hun aankomst (…), wordt er met de minderjarige en de persoon/personen die hem/haar begeleiden een sociaal begeleidingsproject opgesteld aangaande ofwel het onderzoek van de wettelijke procedures die een eind kunnen stellen aan hun illegaal verblijf, ofwel de hulp bij vrijwillige terugkeer". In deze infosessie verneem je hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke begeleiding deze gezinnen krijgen.

Zowel derdelanders als Unieburgers komen aan bod in de verschillende infosessies. Deelname is gratis maar de plaatsen per infosessie zijn beperkt.

Via deze link kan u zich inschrijven: go.stad.gent/ontmoetingsdagvrijwilligeterugkeer