Buurtwerk

In de reeks lezingen Kraks@dekrook praten op dinsdagavond 19/2/2019 vanaf 19.30 uur drie experts over opbouwwerk en stadsvernieuwing.

Hoe bouwen we samen aan gezonde en leefbare buurten in onze stad?

Wat kunnen we doen om buren dichter bij elkaar te brengen?

Hoe gaan we best om met overlast, armoede of sociaal isolement?

Hoe brengen we meer leven in de brouwerij?

Onze Kraks geven advies op basis van hun ervaring met enkele toonaangevende projecten in Gent.

  1. Bouwen aan een gezonde leefomgeving - Lieze Mertens (UGent, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen & Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg)

Hoe kunnen we gezonde buurten bouwen? Wat zegt het onderzoek? En hoe gaat het in de praktijk? Welke factoren zijn belangrijk voor actieve verplaatsingen? Zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen?

2. Vernieuwing in de stad: Muide-Meulestede MorgenKarolien Lecoutere (Wijkregisseur Gent - Muide-Meulestede)

Muide-Meulestede is een bijzondere Gentse wijk tussen haven en stad, met een diverse bevolking, én een visie op de toekomst. In 2013 nam een groep buurtbewoners, organisaties en lokale ondernemers het initiatief om iets met de buurt te doen. Stad Gent en de Vlaamse Overheid deden mee. In enkele jaren tijd groeide het initiatief uit tot een groot stadsvernieuwingsproject: Muide Meulestede Morgen.

3. Co-creëren en participeren in de ‘City of People’ Bas Baccarne (imec-mict-UGent)

Bas Baccarne coördineert City of People, een groots opgezet project waarin oplossingen worden gezocht voor de uitdagingen van onze stad. Hoe helpen we Gentenaren om goed zorg te dragen voor elkaar?  Hoe gaan we eenzaamheid tegen bij onze ouderen? Bas geeft ons een unieke inkijk in het reilen-en-zeilen van dit innovatieve project. Hij deelt ervaringen en toont een aantal concrete resultaten. 

City of People is een initiatief van de Stad Gent, OCMW Gent, UGent, imec en Digipolis.

 

Community Work
Community Work

Beweeg je gezond

Natuurlijk gezond : leer in 50 dagen hoe je gezondere keuzes kunt maken op het gebied van voeding en levensstijl

Natuurlijk gezond : leer in 50 dagen hoe je gezondere keuzes kunt maken op het gebied van voeding en levensstijl

Aan de hand van de Bijbel wordt uitgelegd hoe je in vijftig dagen een gezonde levensstijl kunt bereiken; er wordt onder andere ingezoomd op basisprincipes als slaap en ontspanning, onbewerkt voedsel, beweging en omgaan met stress.

Move : tijd om te bewegen

Move : tijd om te bewegen

Getuigenissen van bekende en minder bekende mensen uit de meest diverse disciplines en een aantal toegankelijke bijdragen van specialisten uit de wetenschappelijke wereld. Allen hebben de bedoeling de lezer te wijzen op het nauwelijks te overschatten belang van ‘beweging’ in het licht van een goede gezondheid. (flaptekst)

Beweegreden : lichaamsbeweging als oeroude panacee in een moderne samenleving

Beweegreden : lichaamsbeweging als oeroude panacee in een moderne samenleving

Wetenschappelijk onderbouwd pleidooi voor meer lichaamsbeweging als beste remedie tegen de meest uiteenlopende welvaartskwalen.

Wat moet ik nu geloven dokter? : de beste versie van de waarheid over eten en bewegen

Wat moet ik nu geloven dokter? : de beste versie van de waarheid over eten en bewegen

Informatie en adviezen over gezonde voeding in combinatie met lichaamsbeweging.

Sportutopia : sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad

Sportutopia : sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad

Diverse bijdragen waarin idealen en illusies in en door sport kritisch bestudeerd worden. Een sociologische reflectie op sport en maatschappij, anders georganiseerde vormen van sportbeoefening, de instrumentele rol van sport en beweging en de maatschappelijke positie van topsport. (flaptekst)

Sport en sociale innovatie : inspirerende praktijken en inzichten

Sport en sociale innovatie : inspirerende praktijken en inzichten

Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen of groepen waarvoor de markt of de welvaartsstaat geen passende oplossingen bieden. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Zo wordt sport onder meer gebruikt om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren te vergroten, de sociale re- integratie van gedetineerden na hun invrijheidstelling te verbeteren of als een context waar mensen met een verschillende etnisch- en/of sociaal-culturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. (flaptekst)

Opbouwwerk

De vreedzame wijk : een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

De vreedzame wijk : een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij van de toekomst vorm. Dus is het zaak goed na te denken over de vraag 'waartoe voeden we op?' Praktische handreiking voor zowel professionele opvoeders als ouders, vrijwilligers en bewoners die in een 'vreedzame' wijk met kinderen en jongeren in aanraking komen. (flaptekst)

Dwarsliggers voor opbouwwerk

Dwarsliggers voor opbouwwerk

Een reeks teksten met economische, sociaalgeografische en politiek-filosofische inslag die een vinger achter het bloemetjesbehang van de heersende analyses steken. Over hoe het neoliberalisme onze woon- en leefomgeving maar ook onze denkwereld koloniseerde. Over stadsrenovatie en prestigeprojecten in steden en gemeenten. Over sociale cohesie, meer blauw op straat, de onderbuik van Brussel en de herpolitisering van het middenveld. Geen praktijkboek over opbouwwerk maar het resultaat van drie decennia naar de dingen kijken met de ene voet in de praktijk en met de andere in de theorie. (flaptekst)

Veerkracht en burgerschap : sociaal werk in transitie

Veerkracht en burgerschap : sociaal werk in transitie

Of en hoe het sociaal werk kan inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van rechtvaardige duurzaamheid, is het thema van dit boek. Welke sociale praktijken getuigen van een nieuw denken over mens, samenleving en wereld? En hoe wijzen nieuwe burgerinitiatieven, zoals repair-cafés, geefwinkels, gemeenschapsmunten en commons in het bijzonder, de weg naar een economie voor het gemeenschappelijk welzijn van allen? (flaptekst)

Een veerkrachtige samenleving : sociaal werk en duurzame ontwikkeling

Een veerkrachtige samenleving : sociaal werk en duurzame ontwikkeling

De planeet kreunt onder een mondiale ecologische crisis en daar komt ook nog eens de financiële en economische crisis bovenop. De grootste slachtoffers? Zij die de minste verantwoordelijkheid dragen: de armen. De samenhang tussen de ecologische crisis en de wereldwijd groeiende sociale kloof is voor het sociaal werk dan ook een belangrijke uitdaging. De verbindende idee van de diverse bijdragen is dat gemeenschaps- en netwerkvorming de belangrijkste bijdragen zijn van het sociaal werk aan duurzame ontwikkeling. En die verbanden dienen veerkrachtig te zijn om in een snel veranderende wereld de strijd voor een meer rechtvaardige en leefbare wereld te kunnen aangaan. (flaptekst)

De stad in de wijk : gebiedsgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten

De stad in de wijk : gebiedsgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten

Het 'gebiedsgericht werken' is de laatste jaren erg populair geworden. ln vele Vlaamse steden en gemeenten zien we buurt- en wijkwerkeÍs, wijkcentra, dienstencentra, wijkplannen en stadsprojecten waarbij de wijk wordt betrokken. Gebieden verschillen onderling sterk, zodat beleid op maat nodig is. Dat stelt de organisatie van lokale besturen op de proef. Het betekent omgaan met burgerinitiatief. Maar hoe: afstand houden, initiatieven overnemen of burgerinitiatieven ondersteunen met wijkbudgetten? 0m al die redenen is gebiedsgericht werken een nuttig maar ook een problematisch instrument.

Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen

Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen

Dit is de derde volledig herwerkte uitgave van het Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen. Geheel in de lijn van de vorige edities focust het handboek op het brede en zeer diverse geheel van initiatieven die op het lokale vlak burgers in beweging brengen om de kwaliteit van het samenleven en van de samenleving te verbeteren.(flaptekst)

Stadsvernieuwing

Change the world city by city : a change maker's guide to fast forward sustainability

Change the world city by city : a change maker's guide to fast forward sustainability

De humane stad : 30 voorstellen voor een stad op mensenmaat

De humane stad : 30 voorstellen voor een stad op mensenmaat

De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid? De Poincarrégroep (VUB) doet 30 concrete voorstellen voor de stad op mensenmaat. (flaptekst)

Verkavelingsverhalen

Verkavelingsverhalen

Een vrijstaande woning in een groene verkaveling blijft veruit de meest populaire woondroom van de Vlaming. Toch is er flink wat kritiek op de verkaveling: de dichtheid aan woningen is er te laag, het energieverbruik te hoog, de autoafhankelijkheid te groot. De Verkavelingsverhalen trachten verandering te initiëren en gaan samen met bewoners, beleidsvoerders en ontwerpers op zoek naar nieuwe toekomstbeelden voor de Vlaamse verkaveling. (flaptekst)

Over de rand : onderzoek naar een toekomst voor de stadsrand

Over de rand : onderzoek naar een toekomst voor de stadsrand

Hoe kunnen we de symbiose tussen stad en rand versterken? Ontwerpend onderzoek van bureau Omgeving schetst een fascinerend toekomstbeeld voor de Gentse stadsrand. De stadsrand is vandaag vaak een onaantrekkelijke en chaotische plek. Ze heeft een lage dichtheid, een gebrekkige publieke ruimte en een mobiliteit die bijna uitsluitend gericht is op de auto. Ruimteverslindende verkavelingswijken en lintbebouwingen verdwijnen, terwijl gunstiger gelegen plekken verstedelijken. Er komt ruimte vrij voor natuur, landbouw en recreatie in de stad. (flaptekst)

Smart cities : hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Smart cities : hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Hoe ziet de ideale stad eruit binnen tien jaar? Hoe slim zijn onze Vlaamse en Nederlandse steden vandaag al? Slimme horloges en camera's, sensornetwerken en drones vinden stilaan hun plaats in het alledaagse leven. Ze gebruiken de kracht van ICT om onze mobiliteit, energievoorziening, stadsbeleving en veiligheid grondig te verbeteren. Smart cities toont aan dat we een balans moeten vinden tussen de mogelijkheden en valkuilen die technologie met zich meebrengt, en welke modellen we het best volgen. Daarbij biedt het een multidisciplinaire op de ontwikkelingen die op ons afkomen, van architectuur tot dagelijks leven, mobiele applicaties en slim stadsbeleid. (flaptekst)

De stoep : ontmoetingen tussen huis en straat

De stoep : ontmoetingen tussen huis en straat

Pleidooi voor eerherstel van de stoep als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, met voorbeelden uit binnen- en buitenland van de inrichting van straten.

Steden maken het verschil : de toekomst van Vlaanderen begint lokaal

Steden maken het verschil : de toekomst van Vlaanderen begint lokaal

Een goede, betaalbare woning voor het hele gezin. Kansen op een uitdagende baan. Een nette straat, groen in je buurt, je vlot kunnen verplaatsen. Kwaliteitsvol onderwijs voor je kind zonder in een wachtrij plaats te nemen. Centrumsteden als Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Mechelen, Antwerpen, Brussel, Leuven en Genk vormen het middelpunt van clusters, netwerkjes van agglomeraties die samen van Vlaanderen een fijngeweven verstedelijkt web maken. De stad vormt dus de achtergrond waartegen de uitdagingen van de volgende decennia volop zullen rijpen. (flaptekst)

Het syndroom van verkavelingsvlaanderen : een radicaal pleidooi voor stedelijk wonen

Het syndroom van verkavelingsvlaanderen : een radicaal pleidooi voor stedelijk wonen

De uitdaging van Vlaanderen bestaat erin om op korte termijn honderdduizenden nieuwe gezinnen te huisvesten, maar ook zijn ruimtegebruik, zijn energieverbruik en zijn mobiliteitslast onder controle krijgen. Het huidige verkavelingsvlaanderen, de breed uitgesmeerde suburbane habitat vol huizen-met-tuin in-volle-eigendom, het gewilde resultaat van anti-stedelijke traditie, verkeerde kleinschaligheidsdrang en gesubsidieerd pendelgedrag, kan niet meer als duurzame oplossing verkocht worden. We moeten de stad weer écht van en voor iedereen maken, om er weer samen te wonen en te leven. Zo worden ruimte, energie, mobiliteit en centen gespaard. (flaptekst)

Stadswijk in verandering : lezen tussen stenen en mensen

Stadswijk in verandering : lezen tussen stenen en mensen

Stadsvernieuwing komt ingrijpend tussen in de stedelijke ruimte, waarbij de effecten zich niet beperken tot de stenen maar ook op de mensen die er wonen. Deze tussenkomsten vertrekken immers vanuit bepaalde impliciete en expliciete opvattingen over stedelijkheid en gemeenschapsvorming die niet noodzakelijk overeenkomen met de opvattingen en praktijken die bewoners zelf ontwikkeld hebben. De ervaringen en resultaten van een actieonderzoek in Ledeberg als veranderende stadswijk in Gent vormen de basis om stil te staan bij de manier waarop sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaande processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad. (flaptekst)

Gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing? : Gentse stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse gordel 2000-2012

Gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing? : Gentse stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse gordel 2000-2012

Bij vernieuwingsprojecten in de Gentse negentiende-eeuwse gordelwijken wil men gentrificatie, ofwel verdringing van bewoners met een lagere sociaal-economische status, zoveel mogelijk voorkomen. Maar volgens critici is gentrificatie juist het resultaat van die vernieuwingsprojecten. De auteurs onderzoeken of, hoe en waarom dat zo is.

Ode aan de Muide : nieuw leven in een oude volkswijk

Ode aan de Muide : nieuw leven in een oude volkswijk

Het voormalige havenkwartier van Gent, de Muide is aan een opmars bezig: meer en meer creatieve geesten vinden een vaste stek in deze boeiende wijk. Talrijke renovatieprojecten werken deze opwaardering in de hand, net als de verfrissende (woon)ideeën van bedrijfsleiders, (ex-)sportlui, mediafiguren... (flaptekst)

Stedelingen veranderen de stad : over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

Stedelingen veranderen de stad : over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

Over kleinschalige initiatieven waarmee bewoners, activisten, kunstenaars, architecten en andere burgers, naar eigen inzicht ingrijpen in de publieke ruimte. Zij variëren van ruimtelijke interventies - het bouwen van een paviljoen of het aanleggen van een buurtmoestuin - tot programma's die de publieke ruimte aantrekkelijk maken voor gebruik en verblijf. (flaptekst)

Tijdschrift

tijdschrift Frank

over sociale welzijnszorg en stadsvernieuwing in Gent

Samenlevingsopbouw Gent vzw –

in de bibliotheek

online

Frank - Samenlevingsopbouw Gent
Frank - Samenlevingsopbouw Gent
Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.